Klorofyll a

Senast ändrad: 06 november 2023

Klorofyllkoncentrationen i ett vattenprov kan användas som ett indirekt mått på växtplanktonbiomassan. En känd vattenvolym filtreras och filtret torkas, samt förvaras i frys i väntan på analys. Klorofyllpigmenten extraheras från filtret med aceton och extraktets absorbans mäts vid våglängderna 664, 647 och 630 nm, vilket motsvarar absorptionstopparna för klorofyll a, b och c. Korrektion för andra färgade substanser och pariklar görs genom att subtrahera absorbansen vid 750 nm, där klorofyll har låg absorbans.

Läs mer om klorofyll på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Inga rapporterade problem.

Nuvarande metod

Gäller från och med maj 1980
Metod: SS 22 02 81 46-1 (modifierad)
Instrument: Lambda 2 UV/VIS Spectrofotometer med Epson PCe dator

Tidigare metoder

? - 1980 04
Metod: Strickland & Parson (1968)
Instrument: Lambda 2 UV/VIS Spectrofotometer med Epson PCe dator