Konduktivitet - elektrisk ledningsförmåga

Senast ändrad: 16 december 2022

Konduktiviteten i vatten

En vattenlösnings konduktivitet eller specifika ledningsförmåga beror på dess innehåll av lösta joner, vilket är viktigt såväl rent kemiskt, då det avgör hur olika ämnen kan uppträda i vattnet, som biologiskt eftersom alla vattenorganismer är beroende av hur mycket lösta joner det finns i det omgivande vattnet (bland annat p.g.a. osmos).

Hög konduktivitet i ett vatten, d.v.s. mycket lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduktiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat av syrgasbrist.

Konduktiviteten utgör det inverterade värdet av vattnets specifika motstånd, vilket kan definieras av resistansen (ohm eller Ω) i en vätskepelare med längden 1 cm och fältarean 1 cm2.

Läs mer om konduktivitet på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Analysresultat erhållna från mätningar vid nuvarnade vattentemperaturen 25°C (från och med 1984) och den äldre metoden med mätningar vid 20°C är åtskilda i databasen eftersom jonaktiviteten är temperaturberoende (ca 2-2,5 % per °C). Även enheterna skiljer sig åt mellan de två mät­metod­erna. Nuvarande enhet är SI-enheten mS/m (egentligen S/m, men för att få mer lätthanterliga värden används mS/m), medan den äldre metoden använde sig av µS/cm.

1 mS/m = 10 µS/cm

Nuvarande mätmetod

Gäller från och med januari 2002
Metod: SS-EN 27 888-1 (ISO 7888:1985).
Instrument: Radiometer CDM 210 Conductivity Meter med flödesmätcell CDC 511T 4 pol. Slangpump Alitea med pumphastighet 10 ml/min. Haake termostatbad. Konduktiviteten mäts vid 25°C och anges i mS/m.

Tidigare mätmetoder

1997 05 – 2001 12
Metod: SS-EN 27 888-1.
Instrument: Radiometer CDM 83 Conductivity Meter med flödesmätcell. Slangpump Alitea med pumphastighet 10 ml/min. Haake termostatbad. Konduktiviteten mäts vid 25°C och anges i mS/m.

1984 01 – 1997 04
Metod: Svensk Standard SIS 02 81 23.
Instrument: Radiometer CDM 83 Conductivity Meter med flödesmätcell. Slangpump Alitea med pumphastighet 10 ml/min. Haake termostatbad. Konduktiviteten mäts vid 25°C och anges i mS/m.

Äldre metoder med mätning vid 20°C (enhet µS/cm)
1982 01 – 1983 12
Metod: Instrument manual.
Instrument: Radiometer CDM 83 Conductivity Meter. Genomströmningscell. Vattenbad 20°C.

1968 01 – 1981 12
Metod: Instrument manual.
Instrument: Kemotron Tetramatic MHO 03. Direktvisande instrument. Genomströmningscell. Vattenbad 20°C.

1965 01 – 1967 12
Metod: Wheatstone-brygga. Konduktiviteten anges som x106 vid 20°C.