Sulfat, SO4

Senast ändrad: 31 mars 2022

Läs mer om sulfat på Wikipedia.

Sulfat analyseras numera med jonkromatografi. Jonerna separeras med en anjonbytarkolonn, varefter detektionen görs konduktometriskt efter att bakgrunden sänkts med en suppressor.

Sulfat analyserades tidigare med Mackereth-metoden (se faktarutan nedan).

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Den äldre metoden framtagen av Mackereth störs av organiska syror och ger en överskattning av sulfathalten i vatten med högt humusinnehåll (hög vattenfärg). Korrigeringar för denna överskattning är under framtagande.

Nuvarande mätmetod

Gäller från och med jan 2020
Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod.
Instrument: Metrohm 930 Compact IC Flex med provväxlare 858 Professional Sample Processor med automatfiltrering.
Anm: Körs på 2 identiska instrument.

Tidigare mätmetoder

Jonkromatografi

2010 - 2019-12 (d.v.s. delvis parallellt med instrumentet nedan)
Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod.
Instrument: Metrohm 881 Compact IC pro med Provväxlare 858 Professional Sample Processor med automatfiltrering

2007-05 - 2012 (d.v.s. delvis parallellt med instrumentet ovan)
Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod.
Instrument: Kond.detektor JD21 series II. Kolonnugn IC21 series II. Provväxlare MIDAS med inbyggd injektor. Eluentpump.

2005 05 - 2007 04
Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod.
Instrument: Backup: (LDC ConductoMonitor III. Waters 510(pump). Waters 712 WISP provväxlare. Analyskolonn av anjontyp. Waters maxima 820 vers 3.30.) Nytt instrument: Kond.detektor JD21 series II. Kolonnugn IC21 series II. Provväxlare MIDAS med inbyggd injektor. Eluentpump.

1990 01 - 2005 04
Metod: Jonkromatografi SS-EN ISO 10304-1.
Instrument: LDC ConductoMonitor III. Waters 510 (pump). Waters 712 WISP provväxlare. Analyskolonn av anjontyp. Dator PC med kromatografiprogramvara WATERS MAXIMA 820 Vers 3.30.

1984 01 - 1990 12
Metod: Jonkromatografi.
Instrument: LDC Conductomonitor/cell. LDC Constametric 111 (pump). SHIMADZU C-R1B (integrator). MAGNUS Autosampler M 7110. VYDAC-kolonn 302 I.C.
Anmärkning: Start april 1983 på nya projekt.

Mackereth

1965 01 - 1983 12 (Mackereth)
Metod: Karlgren, L: Vattenkemiska Analysmetoder.
Instrument: Radiometer Autoburette ABU 1. Radiometer pH-meter PHM 28. Radiometer Titrator TTT 11. Radiometer Elektrodpar G 202C/K 401.

Fakta:

Mackereth

I de flesta sötvatten är de dominerande anjonerna sulfat, vätekarbonat, kar­bonat och klorid. Efter att ha passerat en vätejonladdad katjonbytare så bestäms mängden vätejoner genom titrering med hydroxidjoner. Om provet samtidigt genombubblas med koldioxidfri kvävgas så avgår kol­syra­sys­temets komponenter som koldioxid till atmosfären. Detta sker pga den höga vätejonkoncentrationen i provet efter det att det har passerat katjonbytaren. Då vätekarbonat och karbonat drivs bort vid analysen ger titreringen summan av antalet ekvivalenter av sulfat och klorid. Mängden sulfat­ekvi­va­lenter erhålls om antalet kloridekvivalenter från en separat klorid­analys subtra­heras från resultatet. I vissa humösa vatten kan dock organiska syror utgöra en betydande del av anjonerna och analys­resultaten överskattar då mängden sulfat om ingen korrigering för detta görs.