Totalfosfor, Tot-P/Total-P

Senast ändrad: 26 september 2023

Läs mer om fosfor på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Avvikande totalfosfornivåer har uppdagats för perioden januari 1991 – juni 1996. Avvikelsen har visats sannolikt vara ett absolut fel som har resulterat i en förhöjning på ca. 1,2 µg P/l (95%-igt konfidensintervall = ± 0.2 µg P/l). Detta orsakades av en osäkerhet vid bestämningen av nollnivån i samband med en instabil baslinje hos ett äldre analysinstrument. Det aktu­ella instru­mentet byttes ut vid halvårsskiftet 1996, vilket resulterade i en snabb för­bätt­ring av kvaliteten på analysen som därefter har varit god i jäm­förelse med analysresultat från andra laboratorier.

Förhöjningen av total­fosfor­nivån har störst effekt på sjöar och vattendrag med låga halter, speciellt i vatten med liten inom- och mellanårsvariation såsom Vänern och Vättern. Nivån i små sjöar, samt vattendrag med stor haltvariation påverkas dock endast i mindre utsträckning eftersom påverkan från omgivningen har större betydelse i dessa fall. De förhöjda total­fosfor­nivåerna har inte kunnat påvisas ha någon uppenbar effekt på bestämningar av de totala mängderna fosfor som trans­porteras i vattendragen.

Läs mer i rapporten "Totalfosforanalyser vid Institutionen för miljöanalys" som publicerats som ett resultat av vår utredning.

Nuvarande mätmetod

Gäller från och med maj 2023
Metod: SS-EN ISO 6878:2005
Instrument: Seal, AutoAnalyzer 500 (AA500)

Tidigare mätmetoder

2007-01 – 2023-04
Metod: SS-EN ISO 6878:2005
Instrument: AutoAnalyzer 3

2002-01 – 2006-12
Metod: Bran Luebbe Method No. G-175-96 Rev. 2 mod. Fd SS 02 81 27 2 mod.
Instrument: Technicon Autoanalyzer 3 (uppgraderad II:a).
Anm: Vattenproven konserveras med H2SO4.

1997 01 - 2001 12
Metod: Svensk Standard SS 02 81 27-2 mod för autoanalyzer.
Instrument: Technicon Autoanalyzer II.
Anm: Vattenproven konserverades med H2SO4.

1971 01 - 1996 12
Metod: Schuster, H.H.:,1969. Arch. Hydrobiol. 65:4. Koroleff, F. ICES C.M., 1968, C33. Uppslutning med kaliumperoxidisulfat.
Instrument: Technicon Autoanalyzer I.
Anm: Vattenproven konserverades med HgCl2.

1969 01 - 1970 12
Metod: Schuster, H.H.:,1969.Arch. Hydrobiol. 65:4. Uppslutning med oxidationsblandning.
Instrument: Technicon Autoanalyzer I.
Anm: Vattenproven konserverades med HgCl2.

1965 01 - 1968 12
Metod: Proctor, C. & Hood, D.W., 1954. Journal of Marin Research. Vol.13. Nr 1. Modifierad för autoanalyzer. Uppslutning med oxidationsblandning.
Instrument: Technicon Autoanalyzer I.
Anm: Vattenproven konserverades med HgCl2.