Kontakter inom program Giftfri miljö

Senast ändrad: 30 mars 2021
Gunnar Carlsson och Karin Wiberg. Foto.

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Giftfri miljö och externa medverkande.

Gunnar Carlsson, koordinator program Giftfri miljö. E-post: gunnar.carlsson@slu.se, tel. 018-67 11 45, 070-403 29 26
Inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Karin Wibergbitr. koordinator program Giftfri miljö. E-post: karin.wiberg@slu.se, tel. 018-673115, 070-2341570. Inst. för vatten och miljöCV-sida

SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön, CKB

Jenny Kreuger, föreståndare CKBE-post: jenny.kreuger@slu.se, tel. 018-672462.

Mikaela Gönczi, biträdande föreståndare CKB. E-post:mikaela.gonczi@slu.se, tel. 018-673105.

Analys, förekomst och exponering av pesticider och metaller i akvatisk och terrester miljö

Jenny Kreuger, Pesticider (bekämpningsmedel) i yt- och grundvatten, sediment, luft och nederbörd. E-post: jenny.kreuger@slu.se, tel. 018-672462, 0705-672462.

Nicholas Jarvis, Bekämpningsmedelsförluster till yt- och grundvatten (riskbedömningsverktyg). E-post: nicholas.jarvis@slu.se, tel. 018-672465.

Gustaf Boström, Riskbedömningsverktyg för bekämpningsmedel inom vattenförvaltningen. E-post: gustaf.bostrom@slu.se, tel. 018-673053.

Ove Jonsson, Provtagningstekniker och analyser av pesticider i akvatisk (vatten, sediment) och terrester miljö (fåglar, bin). E-post: ove.jonsson@slu.se, tel. 018-673061.

Karin Eklöf, Skogsbrukets effekter på kvicksilverhalten i insjöfisk. E-post: karin.eklof@slu.se, tel. 018-673042.

Analys, förekomst och exponering av organiska miljögifter i akvatisk och terrester miljö

Anna-Karin Dahlberg, fiberbankar, förorenade sediment, Östersjöproblematik. E-post: anna.karin.dahlberg@slu.se, tel. 018-673052.

Foon Yin Lai, illegala droger & antibiotika, antibiotikaresistenta gener, avloppsrening, avloppsvattenbaserad epidemiologi (wastewater-based epidemiology), karakterisering av (bio)transformationsprodukter med hjälp av HRMS. E-post: foonyin.lai@slu.se, tel. 018-67223.

Karin Wiberg, källor, transport & exponering, vattenkvalitet, dricksvatten, nya miljöföroreningar; dioxiner, Östersjöproblematik. E-post: karin.wiberg@slu.se, tel. 018-673115, 070-2341570.

Lutz Ahrens, avancerad spåranalys(suspect and non-target screening; HRMS), källor transport, spridning, per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS),  provtagning, renings- och saneringstekniker. E-post: lutz.ahrens@slu.se, tel. 070-2972245.

Oksana Golovko, avancerad spåranalys och screeningstudier,läkemedel & hygienprodukter, identifikation av transformationsprodukter. E-post: oksana.golovko@slu.se.

Stephan Köhler, dricksvattenkvalitet, vattenreningsteknik, löst organiskt kol (DOC), organiska miljöföroreningar. E-post: stephan.kohler@slu.se, tel. 072-2164761.

Toxiska effekter och bioindikatorer/biomarkörer för miljögifter

Agneta Oskarsson, Utveckling av molekylära markörer för fortlöpande miljöanalys inom akvatisk toxikologi. E-post: agneta.oskarsson@slu.se, tel. 018-673533.

Anders Glynn, Miljöföroreningar i mat och dricksvatten – utveckling av biomarkörer för befolkningens exponering och hälsoeffekter. E-post: anders.glynn@slu.se, tel. 018-672091.

Elin Dahlgren, Miljö- och hälsobetingad dödlighet hos lax – M74 kopplat till miljögifter, algtoxiner och diet. E-post: elin.dahlgren@slu.se, tel. 010-4784279.

Frauke Ecke, Miljöinducerad respons hos skogssork och pärluggla. E-post: frauke.ecke@slu.se, tel. 090-7868642, 070-2636155.

Gunnar Carlsson, Grodyngel som bioindikator.
E-post: gunnar.carlsson@slu.se, tel. 018-671145, 070-4032926.

Johan Lundqvist, Utveckling av molekylära markörer för fortlöpande miljöanalys inom akvatisk toxikologi. E-post: johan.lundqvist@slu.se, tel. 018-671197.

Maria Kahlert, Utveckling av en biologisk miljögiftsindikator - kiselalger. E-post: maria.kahlert@slu.se, tel. 018-673145.

Sara Persson, Minkprojektet – ett miljöövervakningsprogram för miljögifter och dess effekter hos vilda däggdjur. E-post: sara.persson@slu.se, tel. 018-671154.

Stefan Örn, 1) Patogena mikroorganismer, läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier i akvatisk miljö 2) Fiskhälsa i recipienter. E-post: stefan.orn@slu.se, tel. 018-671178.

Ulf Magnusson, Minkprojektet – ett miljöövervakningsprogram för miljögifter och dess effekter hos vilda däggdjur. E-post: ulf.magnusson@slu.se, tel. 018-672324.

Ylva Sjunnesson, Miljöföroreningars påverkan på äggcellens kvalitet. E-post: ylva.sjunnesson@slu.se, tel. 018-672174.

Externa medverkande

I programmets referengrupp ingår representanter från:

Samarbete

  • SLU är ett av 13 universitet som står bakom SwACCs, som ärett konsortium av svenska universitet för samarbete inom forskning och utbildning som rör kemikalier, hälsa och miljö.
  • Karin Wiberg, Institutionen för vatten och miljö, är ledamot av toxikologiska rådet, som är en expertorganisation med uppgift att underlätta snabb identifiering av kemiska ämnen som kan vara skadliga för människans hälsa eller miljön. Rådet rapporterar sina fynd till Samordningsgruppen för nya toxikologiska kemikaliehot, SamTox.

Relaterade sidor: