Seminarium i Östersund

Senast ändrad: 21 september 2023
CNV:s seminarium i Östersund 2009

Femtio naturvägledare samlades den 17 november 2009 på Jamtli historieland i Östersund, för CNV:s seminarium Visa natur – naturvägledningens möjligheter och utmaningar.

Seminariet var det fjärde av fyra som CNV har hållit i Sverige under hösten. De tre tidigare hölls i Tyresta, Ronneby och Uddevalla.

Följande organisationer var representerade genom deltagarna: ideella föreningar och guider, myndigheter, universitet, egenföretagare och studerande. Deltagarna var verksamma i Jämtlands, Västerbottens, Gävleborgs, Stockholms och Skåne län samt i Norge.

Seminariet inleddes med att Henrik Zipsane från Jamtli hälsade välkommen och berättade om Jamtlis breda verksamhet och arbetet med naturvägledning. Hållands folkhögskola och Naturum Vålådalen, seminariets regionala samarrangörer, reflekterade om naturvägledning, delvis genom att genomföra ett uppskattat rollspel tillsammans med en bildvisning. Per Sonnvik från CNV presenterade sedan En resa i naturvägledningens värld med utgångspunkt från det som CNV tar upp i rapporten Naturvägledning i Sverige.


Tre inspirationsföredrag hölls innan lunch:

Gunilla Nilsson Edler, som är frilansguide bland annat på Jamtli, höll i föredraget Kultur och natur – guidning i landskapet. Hon delgav sina erfarenheter på temat First person interpretation och gav exempel på verktyg och genvägar till upplevelser. Läs mer från Gunillas presentation här

Dan Jonasson från Ekoturismföreningen höll i ett föredrag på temat Guideföretag – hur ser verkligheten ut? Han berättade om ett 15-tal guideföretag som tillhör ekoturismföreningen och berörde frågor som hållbarhet, värdskap och produktutveckling. Ta del av Dans ppt-presentation här.

Keld Legind, hundspannsförare i Ottsjö som håller i Naturens bästa-certifierade arrangemang, berättade om hur man lyckas överleva året runt i glesbygden. Titeln på hans föredrag var Fåraherde, parkförvaltare och naturguide och det hela ackompanjerades av ett vackert bildspel från Ottsjö.

Efter en god lunch på Restaurang Hov var det dags för workshop med tema Utveckla naturvägledningen! Deltagarna delades in i grupper och fördes till olika platser på Jamtli historieland för att hämta inspiration och fick med sig korgar med fika. Frågor som diskuterades i grupperna var: Vad är naturvägledning för mig? och Hur skulle vi arrangera bra naturvägledning utifrån den plats vi står på? På gruppredovisningarna kom det fram många förslag om hur man kan skapa upplevelser och aktivera alla sinnen.

Slutligen hölls en gemensam slutdiskussion där bland annat följande punkter togs upp:

1.Vad som kan räknas som naturvägledning.
2.Hur man får folk att bli intresserade av och vilja bevara natur.
3.Hur vi får till ett lyft för naturvägledningen.
4.Betydelsen av kommunikation och marknadsföring.
5.Hur man når ut med budskapet om nyttan av naturvägledning
6.Hur man når beslutsfattare.
7.Behovet av nationell samordning av turism i Sverige
8.I en övning fick deltagarna makten att besluta om åtgärder som skulle gynna naturvägledning i ett större perspektiv. Där betonades till exempel följande: naturskolor, lägerskolor, kollektivtrafik till naturen, obligatorisk utomhusundervisning, nationell internetportal för natur, kvalitetssäkring av naturguider, koppling mellan natur och hälsa, bättre regelverk för naturturismföretag, premiering av naturvistelse, nationell turismsamordning samt ungdomars attityd.


Anteckningar från diskussionen:

Vad kan räknas som naturvägledning? Kan naturvägledning ske inomhus och hur många sinnen måste aktiveras? Kan naturvägledning ske genom böcker och radio? Mycket ryms i definitionen av naturvägledning men praktiska gränsdragningar görs i CNV:s arbete.


Hur får man folk att bli intresserade av och vilja bevara natur?
Kopplingen mellan natur och miljö är inte självklar för alla. Kommunikation är viktigt i detta sammanhang, enligt en deltagare. Hälsoperspektiv kan användas i argumentation, menar en annan deltagare. De som kan ses som målgrupper för kommunikationen är dels de som ska besöka naturen och dels de som ska fatta beslut om natur. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan staten och konsumenten? En deltagare lyfte fram att vi i Sverige ofta betraktar det som att staten har ett stort ansvar.

Hur får vi till ett lyft för naturvägledning? Ett par deltagare lyfte fram att människor i allmänhet kan för lite om naturen och att svenskarna behöver inse att de behöver naturvägledning för att lära sig mer om naturen. För att nå dit kan det behövas marknadsföring vilket i sin tur kräver resurser. Att svenskarna dock tror att de redan kan allt och inte behöver guidetjänster, poängterades av en annan deltagare.

Vi behöver nå ut med budskapet om nyttan av naturvägledning och det kan vi göra genom att visa upp goda exempel. Så kan ett par deltagares åsikter sammanfattas. Genom att ge guidedeltagarna ett mervärde på guidningen kan de uppleva att de ser något mer med hjälp av naturvägledning.

Vad gör man för att nå ut i media med lite resurser? Ett förslag från en deltagare är följande ”I ett tätt bostadsområde lade man ut fågelmat och tittade på fåglarna i tubkikare. Folk blev nyfikna och kom och undrade vad som hände. Det kan göras vid till exempel köpcenter och skulle kunna vara en ingång för att få igång en diskussion kring andra arrangemang. Då måste man ha arrangemang som man kan tipsa de nyfikna om. I Skåne har man även haft vandring runt en bilprovning för att titta på gråsuggor.”

Ett annat sätt att få uppmärksamhet bland politiker om ett naturområde kan vara att berätta om turisters intresse för området. Ett annat förslag som kom upp är att man bör fokusera på att se till att politiker får känsla för naturen. Att det behövs fler naturvetare inom politiken, lyftes även fram.

En deltagare lyfte fram behovet av nationell samordning inom turism och marknadsföring av Sverige utomlands. Ett par deltagare lyfte fram behovet av en turismminister.

Efter en kortare diskussion två deltagare emellan om tre beslut som kan gynna naturvägledningen kom följande förslag:

 1. en naturskola i varje kommun
 2. lägerskola för alla skolelever
 3. busslinjer till naturområden
 4. en dag per vecka i grundskolan som ska vara utomhusundervisning
 5. gemensam nationell webbplats för all naturguidning och naturinformation
 6. en naturvägledare anställd per kommun
 7. samordna allt på en plats
 8. kvalitetssäkring av naturguider som kan marknadsföras på en sökbar hemsida
 9. skapa goda förutsättningar och motiv för koppling mellan naturvägledning och hälsa
 10. bättre och tydligare regelverk för naturturismföretag
 11. mer semester till de som är ute mer i naturen
 12. ta fram ett översiktligt mål för turism i Sverige
 13. hjälp dem som vill komma ut i naturen och samtidigt sprid budskap om hur vi når hållbar utveckling
 14. jobba med ungdomar för att en bra attityd för natur, till exempel genom datorspel.

Några röster från utvärderingen:

”Hela dagen var intressant. Bra blandning av föreläsningar samt att man fick gå ut och se omgivningarna”.

” Jättebra forum för olika aktörer att mötas i”.

”Bra att dryfta tankar om naturvägledning med andra”.

”Vacker miljö, god mat och fantastisk organisation, bra förberett”

” Jag är glad över att jag fick förmånen att vara med idag!”

 ”Jag blir så glad att det äntligen kommit en kompetent grupp som tar tag i dessa angelägna frågor”

”Hela dagen var intressant. Bra blandning av föreläsningar samt att man fick gå ut och se omgivningarna”.

” Jättebra forum för olika aktörer att mötas i”.

”Bra att dryfta tankar om naturvägledning med andra”.

”Vacker miljö, god mat och fantastisk organisation, bra förberett”

” Jag är glad över att jag fick förmånen att vara med idag!”

 ”Jag blir så glad att det äntligen kommit en kompetent grupp som tar tag i dessa angelägna frågor”


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv