Utbildning inom naturvägledning

Senast ändrad: 20 december 2023

Dokumentation från samrådsmöte för utbildare om naturvägledning och certifiering

2 december 2010 höll CNV i ett samrådsmöte i Uppsala för utbildare inom naturvägledningsområdet. Temat för dagen var naturvägledning och certifiering. Med samrådet ville CNV dels underlätta samordning av utbildningar inom naturvägledning och dels möjliggöra en diskussion bland utbildare om nationell certifiering av naturguider. CNV ser detta samråd som ett första steg mot en organiserad samverkan. Mötesdeltagarna var nöjda med mötet och uttryckte ett stort intresse för liknande träffar framöver.

Inbjudna var utbildare inom naturvägledning och angränsande ämnen i Sverige på högskolor, universitet, folkhögskolor, YH-utbildningar och liknande. 16 personer deltog på heldagsmötet.


Välkomna och bakgrund
Mötet inleddes med att Eva Sandberg, föreståndare på CNV, berättade om CNV och bakgrund till mötet. Eva presenterade även definitioner av begreppet naturvägledning och naturvägledare. Se Evas presentation
 

Översikt utbildningar
Per Sonnvik gav en översikt över utbildningar inom naturvägledning, med grund i CNV:s rapport Naturvägledning i Sverige, kapitel 5. Presentationen inleddes med exempel på utbildningar i andra länder och beskrev sedan svenska utbildningar. Det finns en stor mångfald av utbildningar inom naturvägledning i Sverige. Se Pers presentation
 

Under presentationens gång kompletterade deltagarna informationen.

Gruppdiskussioner
Under hölls gruppdiskussioner där deltagarna kunde diskutera följande frågor:

•Vilka behov finns det när det gäller att utveckla utbildningar inom naturvägledning?
•Vilka samverkansmöjligheter finns det mellan utbildningar så att naturvägledningen kan utvecklas i Sverige?
•Hur vill utbildare att ett nationellt certifieringssystem för naturguider utformas?

Under slutet av dagen presenterade deltagarna vad man hade kommit fram till i respektive grupp. Presentationen integrerades med en diskussion med alla mötesdeltagare.
På frågan om behoven för att utveckla utbildningar inom naturvägledning kom deltagarna fram till att det behövs mer utlärning till naturvägledare om hur man väcker känslan för naturen. Det behövs än mer utlärning om att skapa delaktighet i guidningen. Mer respons på sin naturvägledning och guidning under utbildning efterfrågades. Ett nätverk av utbildare av naturvägledare behövs för det fortsatta arbetet.

Den andra frågan berörde samarbetsmöjligheter mellan utbildare. Samverkan efterfrågas och det fanns flera idéer om hur det skulle organiseras och struktureras. Både mångfald och samordning behövs. Det efterfrågades mer närvaro av turismbranschen i diskussionerna om certifiering av naturguider. Även lärarutbildningarna hade behövts på detta möte.

När det gäller utbildarnas diskussion om nationell certifiering av naturguider efterfrågades att utbildarna skulle kunna vara med i certifieringssystemet till exempel genom en utbildningsnorm. Det är viktigt att även erfarna guider ska kunna certifieras utan att behöva gå en lång utbildning. Ideella guiders möjlighet att betala för en certifiering bör beaktas. Det är viktigt med långsiktig kontinuitet i ett certifieringssystem, vilket har betydelse i val av värd för systemet samt finansiering.

Ta del av dokumentation från gruppdiskussionerna.

Strax efter lunch fick mötesdeltagarna två och två under en promenad diskutera följande fråga: Vilka behov och fördelar kan finnas med att bilda ett nätverk för utbildare inom naturvägledning i Sverige? Resultatet från den diskussionen återfinns integrerat i materialet från gruppdiskussionerna.

Avslutning
En runda där alla fick möjlighet att säga något om dagen visade att deltagarna var nöjda med mötet. De personliga mötena uppskattades och att träffa mänskor som brinner för något. Positivt var att få möjlighet att träffa andra utbildare under de här förhållandena – som en fortbildning. "Det har varit ett bra forum och vi har skapat kraft tillsammans. Men ytterligare utbildare borde vara med och samarbeta". Några konstaterade att de fick med sig nya tankar hem. Genomgången av utbildningarna uppskattades, då den visade på bredden. En organisation för utbildare efterfrågades. "Bra se olika utbildningsformer som ändå har likartade tankar då det underlättar fortsatt arbete". "Träffen har uppfyllt förväntningarna". Hoppas att murar mellan folkbildning, skolvärlden och universitetsvärlden försvinner - mer kontakt, nätverket är viktigt. Gymnasiet behövs som basnivå. "Näringen måste vara med mer i diskussionerna om certifiering, då de ska ta emot guiderna. Även näringen är spretig".

Utvärdering
Deltagarna var generellt sett mycket positiva till mötet och dess form. Som helhetsbetyg gav deltagarna betyget 4,5 (av max 5) till dagen. Extra positivt var att få träffa andra utbildare och få ta del av deras erfarenheter och åsikter. Liknande möten framöver efterfrågades. Ett förslag från utvärderingarna är nästa möte är på två dagar.

Nätverk för utbildare och uppföljande möten?
Intresset var stort för att fortsätta träffas framöver och CNV planerar att hålla i ett liknande möte om ett år. Ett nätverk för utbildare efterfrågades och CNV kommer att försöka samordna ett sådant. E-posta till cnv@slu.se om du inte var med på mötet men vill ingå i nätverket. 
 


Kontaktinformation