Delaktighet i planering och förvaltning

Senast ändrad: 29 januari 2024

28 mars 2017

Detta webbinarium för förvaltare hade temat planering av naturvägledning med fokus på delaktighet och samverkan. Där fick man lära sig hur man gör en naturvägledningsplan för nationalparker med utgångspunkt från interpretation och hur man i planeringsarbetet arbetar med samverkan och dialog. Det hölls föreläsningar med frågestund efter varje samt en avslutande diskussion med alla föreläsare närvarande.

James Carter från Storbritannien, som arbetat i många sammanhang med planering av natur- och kulturvägledning i samverkan, var den första föreläsaren. James berättade om huvudidén med interpretation och att arbeta med teman. Huvuddelen av hans föredrag handlade om hur man i Cairngorms nationalpark i Skottland arbetat med att planera interpretation i partnerskap mellan flera organisationer, utifrån fyra nyckelteman för parken. James beskriv både poänger och utmaningar med detta angreppssätt.

Daniel Gustafson från Länsstyrelsen i Örebro län höll i den andre föreläsningen. Daniel är tillsammans med Elisabeth Karlsson författare till det som med all sannolikhet kommer att bli Sveriges första naturvägledningsplan för en nationalpark, i Tiveden. Daniel beskrev arbetet med denna plan, inklusive målgrupper, mätbara mål, teman för parken och vilka naturvägledningsmetoder man vill satsa på. Daniel berättade också om de samarbeten och idéer till samarbeten som finns kring Tivedens nationalpark och hur detta kopplar till varumärkesarbetet.

Tredje föreläsare var Anders Arnell från Centrum för naturvägledning. Han berättade om arbetet med två handledningar i planering av interpretation och naturvägledning. Dels arbetar CNV med att färdigställa en handledning i planering av naturvägledning, som komplement till den tidigare utgivna handboken för tillgängliga natur- och kulturområden. Dels har CNV på uppdrag av Riksantikvarieämbetet producerat en metodhandledning för planering av interpretation, med titeln Platsens berättelser. Den innehåller bland annat övningar i att utforma teman och att lära känna sina besökare.

Inspelning av hela webbinariet fanns tidigare på på Naturvårdsverkets webbplats.

Detta är dokumentation från ett webbinarium som CNV höll i primärt för nationalparksförvaltare i Sverige med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker. Ta gärna del av dokumentation även från de andra webbinarierna.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv