Rapport från fokusgruppledaren

Senast ändrad: 15 mars 2024

Byggnader och energi är den tredje fokusgruppen som startat inom ramen för Lärosätenas klimatnätverk.

Fokusgruppens uppdrag är att ta fram en riktlinje/vägledning som alla lärosäten kan anamma för att lärosätenas användning av lokaler och byggnader ska bidra till Parisavtalets mål. Arbetet kommer att utgå från den kunskapsöversikt om Lokalers klimatpåverkan som klimatgruppen i SUHF:s expertgrupp för fastighets- och säkerhetsfrågor tog fram 2022 – 2023.

En arbetsgrupp som leds av undertecknad och representanter från KTH, Stockholms universitet, Mälardalens universitet och Dalarnas universitet samt Akademiska Hus, har träffats en första gång för att sätta upp ramarna för arbetet och göra en tidsplan för arbetet. De områden som vi tycker bör belysas i riktlinjen/vägledningen är utöver en allmän introduktion, lokalnyttjande inkl. delning, energi, återbruk och gröna hyresavtal/samverkansavtal.

Arbetet kommer att genomföras under 2024 och ambitionen är att vi har ett utkast till riktlinjen klar redan nu i vår, före sommarsemestrar, för att under hösten kunna förankra den hos er och andra relevanta målgrupper inom våra lärosäten.

Vill du eller någon från ditt lärosäte delta i arbetet? Ni kanske har viktiga erfarenheter att dela med er av eller kloka lärdomar som ni har gjort i ert arbete. Ni får i sådana fall väldigt gärna återkomma till mig om det. Alla inspel är värdefulla. Vill ni bara följa arbetet och få löpande information eller kanske ingå i en referensgrupp så får ni också gärna ta kontakt med mig.

Lisa Redin


Kontaktinformation

Lisa Redin, miljö- och hållbarhetsstrateg
Umeå universitet
lisa.redin@umu.se, +46 90 786 6810, +46 72 143 2868