Om NILS

Senast ändrad: 15 maj 2024
Fältarbetare

Nationella inventeringar med syfte att samla, analysera och presentera data om svensk natur. I inventeringarna ingår vanliga såväl som ovanligare naturtyper och för att möta den utmaning det innebär har vi utvecklat en ny stickprovsdesign. I den nya stickprovsdesignen kan vi anpassa inventeringarna utifrån bl.a. hur vanliga eftersökta fenomen är, regionala behov och teknologisk utveckling.

Syftet med inventeringarna

Inventeringarnas syfte är att samla, analysera och presentera data om hur landskap och natur i Sverige ser ut och förändras över tid. Inventeringarna fokuserar på havsstränder, kalfjäll, gräsmarker och äldre lövskogar. En viktig del av användningen av data är vårt bidrag till rapporteringen av arealer och kvalitet för naturtyper som är utpekade i Annex 1 av EU:s Habitatdirektiv och som rapporteras till EU vart sjätte år. Våra data används även för att följa upp de svenska Miljökvalitetsmålen och som underlag för nationella marktäckedata.

Vi som arbetar med NILS

NILS drivs av avdelningen för landskapsanalys vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU. Vi består av ca. 15 - 18 tillsvidareanställda med specialistkunskap inom stickprovsdesign, fältinventering, flygbildsinventering, fjärranalys, statistisk analys och datasystem för miljöövervakningsprogram. Utöver det har vi 20 – 30 säsongsanställda fältinventerare, från hela Sverige, varje år. Vid har en nära koppling till forskning och samarbetar med bla med Riksskogstaxeringen. NILS är en del av SLU:s verksamhetsområde miljöanalys och inventeringar inom NILS ingår där i program Jordbrukslandskap och Biologisk mångfald.

Uppdragsgivare

Våra uppdrag kommer från Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

Bild 1. Utmaningen är att inventera naturtyper som är relativt ovanliga och ofta förekommer vitt spridda över landskapet. För att möta den utmaningen har en ny design tagits fram, som gör det möjligt att använda olika stora stickprov, beroende på hur vanliga naturtyperna är i landskapet.

komponerad bild olika biotoper

Våra inventeringar

Nationella inventeringar av landskapet i Sverige – NILS är ett nationellt miljöövervakningsprogram under vilket ett flertal inventeringar samlas.

NILS gräsmarksinventering – En nationell inventering av alla typer av gräsmark men med extra tyngd på gräsmarker med höga naturvärden (utpekade i Annex 1 av EU:s Habitatdirektiv). 2020 – pågående.

NILS lövskogsinventering – En nationell inventering av äldre lövskogar som kompletterar data från Riksskogstaxeringen. Fokus är på ädellövskogar, svämlövskogar, sumplövskogar samt övriga äldre lövskogar. 2020 – pågående.

NILS fjällinventering – En nationell inventering av kalfjället men med fokus på naturtyper med höga naturvärden (utpekade i Annex 1 i EU:s Habitatdirektiv). 2021 – pågående.

THUF havsstrandsinventering  - En nationell inventering av den svenska kusten och arkipelagen, med fokus på naturtyper inkluderade i Annex 1 av EU:s Habitatdirektiv. Inventeringen startade 2012. Ny stickprovsdesign 2021 – pågående.

FHIN fjärils- och humleinventeringen - En inventering av fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker som är en del av miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av kvalitetsförändringar samt Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Inventeringen har utförts från 2006 – 2019. Startar igen 2023.

NILS basinventering 2003–2020 -  Syftet med basinventeringen var att övervaka biologisk mångfald i alla landmiljöer i Sverige, att följa förändringar i vardagslandskapet. En viktig del i programmet var att studera förändringar i landskapskomposition och landskapsstruktur som kan påverka den biologiska mångfalden. Pågick mellan 2003 och 2020.

 

NILS fjäll-, gräsmarks- och lövskogsinventeringar samt THUF havsstrandsinventering ingår i samma generella ramverk och använder samma stickprovsdesign. Fjärils- och humleinventeringen är ett separat uppdrag från Jordbruksverket och NILS basinventering är en avslutad inventering där data förvaltas inom NILS.

Alla delar av inventeringarna är integrerade inom NILS med samarbeten inom administration, analys, dataflöden, flygbildsinventering, fältpersonal och utbildningar. Det ger synergieffekter och minskar kostnaderna för varje enskild inventering.

Fakta:

SLU har som policy att våra framtagna data ska var öppna och kunna ingå i samhällsnyttan. Under Datavärdskap Naturdata Landskap hittar du våra data och här finns en direktlänk.