CV-sida

Bodil Lindström

Bodil Lindström
Ansvarig för verksamhetsområdet miljöövervakning på kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB).

Presentation

Inom CKB finns verksamhetsområdet "miljöövervakning" vars syfte är att öka förståelsen och användbarheten av de nationella miljöövervakningsdata för kemiska bekämpningsmedel som årligen samlats in sedan 2002. Data samlas främst in från jordbruksområden och mätningar görs i ytvatten, grundvatten, sediment, regn och luft. Utöver den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel bedrivs också regional övervakning som samlats in i regionala pesticiddatabasen RPD

Förutom dessa miljöövervakningsdata utför vi projekt och provtagningskampanjer utifrån aktuella frågeställningar, ibland tillsammans med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen m.fl.

Forskning

I januari 2013 disputerade jag om mikronäringsämnen i vall. Mycket av det jag lärde mig under doktorandtiden har jag haft användning av i mitt arbete på CKB, t.ex. kvalitets- och rimlighetgranskning av analysdata och resultat.

Bakgrund

Doktor i växtodlingslära, SLU, Uppsala

Magister i markvetenskap, SLU, Uppsala

Publikationer i urval

  • Nationell screening av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten 2015. CKB rapport 2016:1. Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, SLU. (2016) Boström, G., m.fl.
  • Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Långtidsöversikt och trender 2002-2012 för ytvatten och sediment. (2015) Lindström, B., m.fl
  • Avhandling försvarad 2013:
    "Micronutrients in temperate forage crops grown in Sweden. Species differences and effects of phenological development and soil". Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2013:3
  • Revisiting herbage sample collection and preparation procedures to minimise the risks of trace element contamination. (2012) European Journal of Agronomy, 43, 33-39. Dahlin, A.,S., et.al