24 aug

Crafoordsalen, Alnarp

Sommarmöte med Sveriges utsädesförening

möten, sammanträden |

Sveriges Utsädesförening håller sitt årliga sommarmöte i Crafoordsalen i Alnarp i samverkan med SLU Partnerskap Alnarp och Institutionen för växtförädling. Medlemmar i SUF är varmt välkomna liksom alla andra med ett intresse för växtförädlings- och utsädesfrågor, inklusive studenter och andra verksamma i Alnarp samt medlemmar i Partnerskap Alnarp.

Anders Carlsson, prefekt vid Institutionen för växtförädling, inleder med ett anförande om växtförädlingens betydelse för lantbrukets utveckling. Han berörde samma ämne vid en sammankomst för Fysiografiska Sällskapet i vintras.

EU-kommissionen har nyligen presenterat ett förslag till ny reglering för genredigerade växter. Det kommer nu att stötas och blötas i politiken. Projektet Växtnoden vid KSLA tillkom som ett resultat av ett seminarium som SUF och KSLA arrangerade i maj 2019. Växtnoden har sedan tre år följt den här processen och sökt informera i första hand berörda svenska politiker om de här frågorna.

EUs regelverk för utsäde är splittrat på ett antal direktiv med avseende på växtslag och frågor. För närmare 10 år sedan gjordes ett försök att föra samman dessa till ett utsädesdirektiv, men detta rann ut i sanden. Nu är äntligen ett omarbetat förslag presenterat som har alla förutsättningar att bli tillstyrkt i den fortsatta processen i Ministerrådet och Europaparlamentet. Ingrid Karlsson har ansvar för dessa frågor på Jordbruksverket och berättar om vad det nya direktivet kan innebära.

Växtförädlingsfrågor har blivit mycket mer uppmärksammade under senare år i olika sammanhang och ur skilda perspektiv. Betydande satsningar görs nu också från såväl staten som olika företag. Det är därför dags att ta ett omtag kring vad Sveriges Utsädesförening ska inrikta sin verksamhet på för att på bästa sätt komplettera de initiativ som andra aktörer tar. Vi hoppas på en livaktig diskussion om vilka frågor som SUF i första hand ska ta upp i sina olika aktiviteter och inspel!

Efter sommarmötet håller föreningen sitt årsmöte till vilket föreningens medlemmar kallas. Dagordning och andra handlingar för årsmötet bifogas. Boka in dagen! Mötet kommer att hållas fysiskt och vi ser i dagsläget inte några möjligheter att delta digitalt.

Efter årsmötet bjuder SUF alla deltagare i sommarmötet på lunch i Alnarp. Vi vill därför gärna få en förhandsanmälan om deltagande, inkl. lunch, senast måndagen den 21 augusti på alternativt genom att fylla i nedanstående talong.

Varmt välkomna!

Otto von Arnold, ordf för SUF

Fakta

Tid: 2023-08-24 09:00 - 11:50
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen
Arrangör: SUF, SLU Parnerskap Alnarp, Institutionen för växtförädling
Sista anmälningsdag: 21 augusti 2023
Mer information:

Anmälan i anmälningsformulär senast 21/8


Program

SUFs sommarmöte torsdagen den 24 augusti 2023 i Crafoord-salen, Alnarp

09.00 Kaffe

09.30 Välkomsthälsning, Otto von Arnold, ordf för SUF

09.40  Nytt från Partnerskap Alnarp med fokus på växtförädling,  Håkan Schroeder, SLU

09.50 Växtförädlingens betydelse för lantbrukets utveckling, Anders Carlsson, SLU

10.20 Växtnoden och EUs reglering av genredigerade växter, Annika Åhnberg / Anders Nilsson

10.40 EUs nya utsädesdirektiv, Ingrid Karlsson, Jordbruksverket

11.00 Bensträckare

11.10 Diskussion om SUFs fortsatta verksamhet

11.50 Sommarmötet avslutas

Dagordning för årsmöte med Sveriges Utsädesförening 

Plats och tid: kl 11.50 torsdagen den 24 augusti 2023 i Crafoord-salen, Alnarp

 • Val av ordförande för dagen och sekreterare för mötet
 • Godkännande av mötets kungörande
 • Val av justeringspersoner
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2022
 • Revisionsberättelse samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 • Val av ledamöter i föreningens styrelse
 • Val av ordförande i styrelsen
 • Val av revisor jämte suppleant
 • Val av valberedning
 • Fastställande av avgift för medlemskap i föreningen resp särskild avgift för SUFs Tidskrift
 • Ersättningar till styrelsens ledamöter och funktionärer
 • Planerade aktiviteter
 • Utgivningen av Sveriges Utsädesförenings Tidskrift
 • Vid årsmötet väckta frågor