SLU-nyhet

CBC delar ut forskningsstöd till projekt om biologisk bekämpning

Publicerad: 07 april 2017
potatisblomma.png

I december 2016 utlyste CBC forskningsstöd till projekt inom biologisk bekämpning. Nu har beslut tagits och anslagen går till projekt ledda av SLU-forskarna Adriana Puentes, Åsa Lankinen och Dan Funck Jensen.

Totalt mottog CBC 13 ansökningar om stöd till pilotprojekt eller kunskapssammanställningar. Av dessa beslutade CBC att stödja två pilotprojekt och en kunskapssammanställning med projekt ledda av Adriana Puentes (institutionen för ekologi), Åsa Lankinen (institutionen för växtskyddsbiologi) och Dan Funck Jensen (institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi).

Framtidsperspektiv om interaktioner mellan växter, växtätare och fiender

För att bestämma hur och varför insekter blir skadegörare krävs grundlig kännedom om samspelet mellan växter, växtätare och deras naturliga fiender – det vill säga interaktioner mellan tre trofiska nivåer. Kunskap om dessa interaktioner är nyckeln till biologisk bekämpning av skadegörare och effektivt växtskydd. Med nya vetenskapliga metoder kan vi i detalj studera ekologin av interaktioner mellan tre trofiska nivåer och framtida biologiska bekämpningsmöjligheter kan utvecklas. Ökad kunskap om de här mekanismerna kan ge oss möjligheter till ett skräddarsytt, effektivt växtskydd.

Adriana Puentes från institutionen för ekologi tilldelas 148 000 kr för att tillsammans med 11 andra forskare leda en kunskapssammanställning om alla faktorer, från gen- till ekosystemsnivå som kan inverka på interaktioner mellan trofiska nivåer. Dessutom kommer gruppen ge förslag på hur vi kan dra nytta av denna ekologiska kunskap inom tillämpad forskning och skötsel.

Kombinationer av integrerat växtskydd i svensk potatisproduktion

Potatis angrips av flera allvarliga sjukdomar, vilket leder till mycket stor kemikalieanvändning inom den svenska potatisproduktionen. För att kunna minska besprutningen är en bra möjlighet att använda sig av olika sorters alternativa åtgärder, som mekanisk bekämpning, bekämpning med hjälp av levande organismer (biologisk bekämpning), eller bekämpning med  ämnen som  hjälper växten att sätta igång sitt eget immunförsvar (inducering av växtens försvar). För svårbehandlade sjukdomar är det dock svårt att få en tillräckligt hög behandlingseffekt av sådana åtgärder.

Åsa Lankinen från institutionen för växtskyddsbiologi tilldelas 150 000 kr för att leda ett pilotprojekt där forskare kommer undersöka om kombinationer av biologisk bekämpning och inducering av växtens försvar kan vara en bra strategi för att öka framgången och pålitligheten av dessa alternativa behandlingsmetoder hos potatis. De kommer fokusera på två olika potatissjukdomar, bladmögel och torrfläckssjuka. Genom experiment under kontrollerade förhållanden i växthus så kommer de testa kombinationer av två olika nyttiga mikroorganismer, en bakterie (Bacillus amyloliquefaciens) och en algsvamp (Pythium oligandrum), samt ett inducerande preparat. Resultatet från dessa experiment kommer vara ett viktigt steg mot att i framtiden testa utvalda kombinationer i fält samt ge en ökad förståelse för hur kombinationer kan implementeras i bekämpningen.

Biologisk bekämpning av utsädesburna sjukdomar i ris och grönsaker

Professor Dan Funck Jensen på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi tilldelas 75 000 kr för ett pilotprojekt som förs i samarbete med Can Tho University i Vietnam. I projektet kommer ett samarbete etableras mellan SLU och Can Tho University kring biologisk bekämpning av utsädesburna sjukdomar i ris och grönsaker, särskilt i Mekongdeltat. Projektet syftar till att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och kommer ligga till grund för framtida forskningssamarbeten inom det här området.

Fokus i projektet ligger på fröbetning med bakterier och/eller svampar. Två olika grönsaker som är relevanta för både Sverige och Vietnam, samt ris kommer att användas som modellarter i experimentet. Olika tekniker för fröbetning med en eller flera bakterier/svampar kommer att utvärderas och ett protokoll för att behandla frön och genomföra fältexperimenten i Vietnam kommer att tas fram. Arbetet kommer att inledas i juni 2017 då två vietnamesiska studenter kommer att besöka SLU i tre veckor. Efter det kommer fältexperiment göras för att testa de olika biologiska bekämpningsmetoderna i Vietnam under juli-november 2017.

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se