SLU-nyhet

Hur kan vi tillsammans planera för ett hållbart landskap?

Publicerad: 11 juni 2018
StoraAnalysområdet_epi.jpg

24 maj genomförde forskningsprojektet VALKMAN en exkursion i området kring Simonstorp norr om Norrköping med Holmen Skog som markvärd. På exkursionen deltog representanter för flera av de ekosystemvärden som virkesproduktion, rekreation, och jakt som är viktiga i området.

Under dagen besöktes både tätortsnära och andra skogsområden för att titta på olika typer av skog och skogsskötsel. Utifrån detta diskuterades frågor som t.ex: Vilka ekosystemtjänster är värdefulla? Hur vill olika intressenter att skogen ska skötas i framtiden och hur påverkar det olika ekosystemvärden? Finns det en framtida utveckling av skogslandskapet som är mer önskvärd än andra?

Enligt Tomas Lämås, projektledare för VALKMAN, var exkursionen mycket lyckad och gav värdefull information för fortsättningen av forskningsprojektet. Under exkursionen presenterade Tomas resultatet för en rad olika ekosystemtjänster för ett framtida scenario som efterliknar den skötsel som traditionellt har bedrivits i området. ”Vid diskussioner kring hur landskapet ska skötas bör inte bara effekterna  på skogens ekonomiska värden diskuteras utan även hur skogsbruket påverkar de ekologiska och sociala värdena” menar Tomas. ”Det är därför mycket bra att Heureka inte bara kan räkna på företeelser kopplade till det traditionella skogsbruket utan att vi även kan presentera resultat även för t.ex. tillgång på älgfoder, mängden  död ved och förekomst av äldre lövrika skogar”.

Även SHa’s Karin Öhman, som var en av dem som ledde och planerade exkursionen, var nöjd efter dagen. ”Utifrån mitt perspektiv var exkursionen lyckad. Jag tror att dessa typen av möten och diskussioner som vi hade under dagen är mycket viktiga om vi ska kunna planera för ett hållbart landskap. Det är inte så många tillfällen som ges där vi kan träffa så många olika intressenter som representerar så många olika ekosystemtjänster i landskapet och förutsättningslöst diskutera hur det framtida landskapet ska skötas” berättar Karin. Karin är också nöjd med engagemanget från olika intressenter ”På exkursionen deltog t.ex. både närboende, representanter för skogsbolag och andra markägare, medlemmar i friluftsfrämjande och naturskyddsföreningen vilket innebar att det fanns en enorm källa till kunskap och information som är viktig i den fortsatta processen” berättar Karin.

Exkursion var första steget i en längre process med syfte att hitta skötselstrategier för ett hållbart landskap. Synpunkterna från exkursionen bearbetas nu vidare i forskningsprojektetet VALKMAN. De kommer bl.a. att utgöra en utgångspunkt för nya alternativa scenarier för den framtida skogens utveckling som intressenterna kommer få chans att diskutera och utvärdera med hjälp av PlanEval vid ett nytt möte i höst.

Foto: Karin Öhman

Fakta:

VALKMAN är ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Naturvårdsverket. Syftet med projektet är att integrera verktyg och metoder för att forma en värde- och kunskapsbaserad modell för förvaltning av det framtida landskapet. Resultatet av projektet är användbart för länsstyrelser och Skogsstyrelsen i rådgivningsprocesser relaterat till t.ex. grön infrastruktur men också i samverkansprocesser mellan t.ex. skogsbruk och rennäring.


Kontaktinformation

Karin Öhman, Professor
Institution för skoglig resurshushållning, SLU
karin.ohman@slu.se, 090-786 85 88

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se