Sveriges lantbruksuniversitet

Heureka

Heurekasystemet är en serie programvaror som används vid olika typer av frågeställningar som rör skoglig analys, planering och ekosystemtjänster. Programvarorna kan tillämpas både på enskilda bestånd och hela landskap. Heurekasystemet utvecklas och förvaltas av forskningsprogrammet Skogliga Hållbarhetsanalyser vid institutionen för skoglig resurshushållning.


Det finns 194 sidor som är taggade med Heureka:

Lär känna nye hedersdoktorn Mikael Rönnqvist

En av 2020 års hedersdoktorer är Professor Mikael Rönnqvist som har en lång historia av samarbeten med SLU. Han har haft en hand med i utvecklingen av Heureka och ”The Wood Supply Game” som många

Lär känna nye hedersdoktorn Mikael Rönnqvist

En av 2020 års hedersdoktorer är Professor Mikael Rönnqvist som har en lång historia av samarbeten med SLU. Han har haft en hand med i utvecklingen av Heureka och ”The Wood Supply Game” som många

Värde- och kunskapsbaserad förvaltning av skogslandskapet

Genom att belysa olika användningsområden av skogslandskapet, simulera dess utveckling och involvera intressenter i en planering av framtida skogsförvaltning förbättras beslutsfattande och

Andra skötselstrategier i ungskog bra för biomassa och biodiversitet

Ändrade skötselstrategier med ett större biomassauttag i ungskog kan ge mer bioenergi till den framväxande bioekonomin samtidigt som biodiversitet och viktiga ekosystem säkras. Detta visas i en ny

Projekt tittar på hur skogar kan skötas för både rennäring och virkesproduktion

Med mer information om hur olika skötselalternativ påverkar förutsättningar för renbete, virkesproduktion och kolinlagring hundra år framåt i tiden hoppas forskare i nytt forskningsprojekt kunna

Projekt tittar på hur skogar kan skötas för både rennäring och virkesproduktion

Med mer information om hur olika skötselalternativ påverkar förutsättningar för renbete, virkesproduktion och kolinlagring hundra år framåt i tiden hoppas forskare i nytt forskningsprojekt kunna

Värde- och kunskapsbaserad förvaltning av skogslandskapet

Genom att belysa olika användningsområden av skogslandskapet, simulera dess utveckling och involvera intressenter i en planering av framtida skogsförvaltning förbättras beslutsfattande och

Andra skötselstrategier i ungskog bra för biomassa och biodiversitet

Ändrade skötselstrategier med ett större biomassauttag i ungskog kan ge mer bioenergi till den framväxande bioekonomin samtidigt som biodiversitet och viktiga ekosystem säkras. Detta visas i en ny

Kurs i Heureka

Under två veckor fick ett antal intresserade medarbetare på Stora Enso möjlighet att förkovra sig i Heurekasystemet i allmänhet och PlanVis i synnerhet. Kursen hölls som två föreläsningsdagar med

Kurs i Heureka

Under två veckor fick ett antal intresserade medarbetare på Stora Enso möjlighet att förkovra sig i Heurekasystemet i allmänhet och PlanVis i synnerhet. Kursen hölls som två föreläsningsdagar med

Både naturvärden och produktion med god planering

Ett mer varierat skogsbruk med mer blädning kan vara ett effektivt sätt att gynna naturvärden i svenska boreala skogar. Med en bra skogsbruksplanering kan det genomföras med relativt små minskningar

Nya SKA påbörjad

Regeringsuppdraget att ta fram nya skogliga konsekvensanalyser har inkommit till skogsstyrelsen. Analysen ska utgå ifrån dagens skogstillstånd där utfallet av scenarier för olika varianter av

Loading…