SLU-nyhet

Restaurering av skog i fokus i stort EU-projekt

Publicerad: 06 oktober 2021
Vattendrag i skogslandskap.

I ett nytt storskaligt EU-projekt ska forskare och organisationer över hela Europa ta fram ny kunskap och skapa förutsättningar för restaurering av skog och skogslandskap. I Sverige drivs forskningen av SLU tillsammans med Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka.

Det övergripande målet för projektet är att utveckla kunskap och skapa förutsättningar för storskalig restaurering av skogar och skogslandskap i Europa. Den svenska delen av projektet ska bedrivas i Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka, ett område som sträcker sig från fjäll till kust längs Vindelälven. Området utsågs 2019 till modellområde för hållbar utveckling av FN-organet Unesco och är det nordligaste av tolv studieområden  i projektet.

Följer upp effekter av restaureringsåtgärder

Under projektet kommer forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, att sammanställa kunskap om restaureringsmetoder, identifiera lämpliga områden för restaureringsåtgärder, planera och genomföra restaureringsåtgärder, samt studera och följa upp effekterna av restaureringsåtgärderna. Åtgärderna har både fokus på ekologisk restaurering och på restaurering för att upprätthålla aktivt skogsbruk.

– Det är många olika och inte alltid kompatibla mål och värden som ska rymmas i skogen och skogslandskapet. Eftersom arealen är begränsad måste mångbruk ta en större plats och då bör restaurering bli ett gängse inslag för hållbart skogsbruk vid sidan av formellt skydd, generell hänsyn och frivilliga avsättningar, säger Johan Svensson, forskare vid SLU.

Del i en global framtidssatsning

Restaurering av skog och skogslandskap är en av de stora framtidssatsningarna som görs i EU och globalt. Hela projektet leds av European Forest Institute och sammanlagt ingår 36 organisationer från en mängd olika länder i Europa.

– Kunskapen är viktig för att för att öka vår kapacitet för hållbart skogsbruk, uthållig markanvändning, anpassning till klimatförändringar och regional utveckling, säger Johan Svensson.

Projektet planeras pågå i fyra år, 2022–2025. Svenska partners i projektet är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka och Västerbottens regionala skogsprogram. Även Skogsstyrelsen deltar.

Fakta:

Ekologisk restaurering

Ekologisk restaurering handlar om att skapa eller återskapa ekosystem och främja naturliga processer. Olika arter; växter som djur, trivs i särskilda förhållanden och behöver särskilda förutsättningar för att kunna leva. När vi människor förändrat ekosystemen genom att bruka marken har många arter trängts undan. Ekologisk restaurering handlar om att återskapa livsmiljöer eller skapa nya och därigenom gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster.