SLU-nyhet

Vass – framtidens foder som minskar övergödningen?

Publicerad: 01 november 2021
Vassröjningsmasin kör längs strandkanten

Kan vass som skördas från övergödda vikar användas som en ’functional-food’ för husdjur och samtidigt minska effekterna av övergödningen? Kan skörd av vass dessutom förbättra den biologiska mångfalden i våra hav och sjöar? Det hoppas forskare vid SLU som har beviljats medel från Formas för att tillsammans med husdjursintressenter undersöka hur hållbart det är att skörda vass till foder.

Vass har tidigare använts till djurproduktion, men de senaste decennierna har minskat bete och övergödning lett till allt mer vass i grunda vikar. Vassen är viktig för ekosystemet. I vassen hittar många djur skydd, och vassen skyddar dessutom stranden från vågor. Men för mycket vass kan också konkurrera ut andra arter och minska den biologiska mångfalden.

Vass - en mångsidig resurs

Vass är rik på näring och lätt att skörda, och den kan användas för biogasproduktion, som gödselmedel och till jordförbättring.

- Det är mycket dyrare att skörda vass än till exempel vall vilket hittills gjort det olönsamt att använda vass för kommersiella produkter. För att täcka skördekostnaderna behöver man hitta nya och fler användningsområden, och vi ska undersöka om vass som foder till hästar och kor kan bli en kommersiellt lönsam produkt, säger Örjan Östman, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Foder för husdjur med låga näringsbehov

Vass har lågt energiinnehåll men innehåller mycket mineraler, och kan vara ett bra foder - ett ’functional-food’ - för husdjur med låga näringsbehov.

I projektet ingår både undersökningar av hur vasskörd påverkar fisk-, fågel- och vattenväxter och bedömningar av vassens kvalitet som foder. Foderkvaliteten kommer att testas både i laboratorieförsök och på hästar och kor. Baserat på resultaten görs sedan en livscykelanalys av vass för foderproduktion.

- En viktig aspekt som vi kommer att ta med är vassens roll som foder i ett framtida klimat. Vass är till skillnad från grödor som växer på land okänsligt för torka och översvämningar, och skulle därmed kunna vara mer anpassningsbart till klimatförändringar, säger Örjan Östman.

Projektet pågår till 2023 och är en samverkan mellan SLU, Wångens hästcentrum, Växa Sverige och Hästnäringens Nationella Stiftelse