SLU-nyhet

Energimyndigheten finansierar ett nytt forskningsprojekt om energianvändning och termisk komfort i stallbyggnader

Publicerad: 22 februari 2022

Stallar för kor, grisar och fjäderfä utgör en stor total byggnadsvolym i Sverige som kräver en hel del användning av energi vid uppförande och drift av dessa byggnader. Inomhusklimatet i stallar är av största vikt då vi vet att dåligt inomhusklimat leder till försämrat djurskydd, minskad produktion och minskad hygien med högre risk för sjukdomar.


Eftersom både inomhusklimat och energianvändning direkt påverkas av byggnaders konstruktion och system, beslutade Energimyndigheten att ge medel. Det blir till ett doktorandprojekt som ska undersöka hur byggnadens utformning, konstruktion, klimatisering och system kan leda mot lägre energianvändning och bättre inomhusklimat. Ett sekundärt mål med projektet är att ge förbättringar av metodiken för att beräkna värmebalansen i svenska stallbyggnader.

Detta projekt påbörjas under våren 2022 och kommer att genomföras som en kombination av analyser, simuleringar och mätningar. Arbetet ska genomföras som forskarstudier av en doktorand med siktet på disputation i början av 2025. Doktoranden kommer att handledas av ett starkt team bestående av huvudhandledaren Dr Marie-Claude Dubois SLU-LTH (arkitekt specialiserad på energianvändning och byggnadsskal), Dr Knut-Håkan Jeppsson SLU (teknikagronom), Dr Jenny Yngvesson SLU (lektor specialiserad på djurens beteende och välfärd) samt från LTH Dr. Vahid Nik och Dr. Saqib Javed (civilingenjörer specialiserade på klimatförändringsmodeller, fukt, ventilation och LCC-analyser).

Projektet får även finansiering från KSLA och BT-SLU.

Projektets mål sammanfattas nedan:

  • Kartläggning av typiska svenska stallars utformning, konstruktioner och VVS-system.
  • Undersöka klimatförändringens effekter på energianvändning och inomhusklimat i djurstallar.
  • Studera effekten på energianvändning och inomhusklimat vid passiva och aktiva konstruktioner som åtgärder vid ombyggnad av eller uppförande av nya stallar.
  • Föreslå moderniserad dimensioneringsmetodik för klimatsystem i stallbyggnader med hänsyn till det faktiska och det beräknade klimatet.
  • Beskriva kostnadseffektiviteten hos passiva och aktiva designåtgärder med hjälp av LCC-analys av stallbyggnader.