SLU-nyhet

Kraftigt ökad förekomst av kol i grundvattnet

Publicerad: 21 augusti 2023
Foto på grundvattenbrunn i Stekenjokk

Det har länge varit okänt hur mycket kol som finns i grundvattnet och hur halterna förändras över tid. Nu visar en studie från SLU att halten av oorganiskt kol har ökat med ca 28 procent under de senaste 40 åren. Om detta innebär att grundvattnet kan bli ytterligare en källa till koldioxidutsläpp att ta hänsyn till, eller om det fortsätter att lagra mer koldioxid, kan forskarna inte svara på idag.

Naturgeografen Marcus Klaus vid SLU har utvärderat analysresultat från vattenprover tagna av SGU (Sveriges geologiska undersökning) mellan 1980 och 2020 och kan nu visa på en kraftig ökning av halten av koldioxid och andra former av oorganiskt kol. Analysen visar på en ökning över hela landet. Resultaten publicerades i tidskriften Communications Earth and Environment.

– Det här är en viktig pusselbit för vår förståelse av klimatsystemet. Å ena sidan kan ökade halter i grundvattnet tyda på ett ökat upptag av koldioxid från atmosfären. Å andra sidan hamnar en stor del av kolet i grundvattnet förr eller senare i sjöar och vattendrag och skulle kunna släppas ut till atmosfären därifrån. Oavsett, så bör det här inkluderas i klimatmodellerna, säger Marcus Klaus.

Oorganiskt kol i grundvattnet kommer i huvudsak från två källor. Den ena är vittring från berggrund och jordavlagringar, den andra är marklevande organismer som andas eller bryter ner döda växter eller djur. Den ökade förekomsten av kol kan förklaras av flera saker. Luftföroreningar och svavelnedfall har minskat under de senaste decennierna vilket förändrar vittringsprocesserna och orsakar en ökning av oorganiskt kol.

– Det här kan dock inte vara hela förklaringen, för vi ser samma nivå av ökning över hela Sverige, även där svavelnedfallet har varit litet, säger Marcus Klaus.

En annan förklaring handlar om klimatförändringarna. Grundvattnet är 1,5 grader varmare idag än för 40 år sedan. Det kan vara så att varmare grundvatten leder till snabbare nedbrytning. Ytterligare en faktor som skulle kunna förklara ökningen av oorganiskt kol är att skogarna har vuxit bättre under dessa 40 år. Biomassan har ökat bland annat på grund av aktiv skogsskötsel. Ju mer träden växer, desto mer koldioxid tar de upp, men en del av denna koldioxid släpps ut igen genom att mer växtmaterial dör och bryts ned och genom en ökad avgång i marken via trädens rötter.

Mer om kol i vatten

Kol finns löst i vatten i form av olika kemiska föreningar. Det kan handla om organiskt kol (humusämnen) som brukar färga vattnet brunt. Det kan dock också handla om oorganiskt kol som till exempel koldioxid och karbonater. Medan ytvattnet (t.ex. vattendrag och sjöar) framförallt innehåller organiskt kol, så innehåller grundvattnet främst oorganiskt kol. Halten koldioxid brukar vara ett flertal gånger högre än i atmosfären.

Kontaktperson

Marcus Klaus, forskare
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
marcus.klaus@slu.se, 070 589 3333

Den vetenskapliga artikeln

Klaus, M. Decadal increase in groundwater inorganic carbon concentrations across Sweden. Commun Earth Environ 4, 221 (2023). https://doi.org/10.1038/s43247-023-00885-4

Marcus Klaus har även skrivit en populärvetenskaplig version av artikeln på engelska: Decadal increase in groundwater inorganic carbon concentrations across Sweden

Dataset "Trender i grundvattenkemi i Sverige mellan 1980 och 2020".
https://doi.org/10.5878/ms33-dh85

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om denna nyhet. Klicka för högupplöst foto. Fotograf ska anges.)

Grundvattenbrunn i Stekenjokk. Foto: Fredrik Whitlock / Sveriges geologiska undersökning

Marcus Klaus. Foto: Annika Mossing


Kontaktinformation