SLU-nyhet

SLU:s förtjänstmedaljer 2023 till Geoffrey Daniel, Lotta Berg och Jonas Hentati Sundberg

Publicerad: 05 september 2023

Nu har årets mottagare av SLU:s medaljer för förtjänstfulla insatser utsetts. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Geoffrey Daniel. Förtjänstmedaljen i guld går till professor Lotta Berg, medan förtjänstmedaljen i silver går till universitetslektor Jonas Hentati Sundberg. Utmärkelserna överlämnas i samband med årets promotionshögtid den 7 oktober.

De ämnen som årets medaljörer i huvudsak arbetar med är: träfibrers egenskaper; djurhållning, förebyggande djurhälsa och djurskydd; samt marin ekologi. Geoffrey Daniel är verksam vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Lotta Berg vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa och Jonas Hentati Sundberg vid institutionen för akvatiska resurser.

Utmärkelserna överlämnas i samband med årets promotionshögtid den 7 oktober i Uppsala, då alla nya doktorer, jubeldoktorer och hedersdoktorer promoveras. Dagen innan håller årets hedersdoktorer öppna föreläsningar.

Foto på Daniel, Berg och Hentati Sundberg

Från vänster: Geoffrey Daniel (foto: Jenny Svennås-Gillner); Lotta Berg (foto: Jenny Svennås-Gillner); Jonas Hentati Sundberg (foto: Jannete Hentati). 

SLU:s stora förtjänstmedalj tilldelas professor Geoffrey Daniel

Geoffrey Daniel är professor emeritus i trävetenskap, men fortfarande verksam som seniorrådgivare vid SLU:s institution för skogens biomaterial och teknologi. Under sin karriär har han stått för inspirerande och internationellt mycket högt ansedda insatser rörande ved- och massafibrers uppbyggnad på nanonivå. Han bidrog starkt till tillkomsten och driften av flera stora och framgångsrika samarbetsprojekt och forskningscentra. I sin gärning har Geoffrey Daniel samarbetat nära med näringslivet, bidragit till framgångsrika nätverk och säkerställt en långsiktigt god extern forskningsfinansiering. Hans verksamhet präglas av ett globalt engagemang som forskare och föreläsare, vilket har bidragit till att stärka SLU:s namn och anseende i flera länder.

Geoffrey Daniel har en grundexamen i botanik och biokemi från London University 1975. Han doktorerade i marinbiologi vid University of Portsmouth, där han även genomförde postdoktorala studier. Han kom till SLU och dåvarande institutionen för virkeslära 1982, och har sedan dess haft en rad olika tjänster och roller inom det som idag är enheten för trävetenskap vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi. Han utsågs till professor i virkeslära 1999 och i trävetenskap 2007.

Geoffrey Daniels forskning har varit inriktad på att förstå hur vedfibrer är uppbyggda, men också hur de bildas och hur de bryts ned av svampar och bakterier. Vedens egenskaper påverkar skogsråvarans användbarhet inom olika områden och Daniel har haft betydande samarbeten med massa- och pappersindustri liksom träskyddstillverkare, vilka bland annat har handlat om energieffektiv bearbetning av trämaterial och giftfria behandlingar som ökar livslängden på träkonstruktioner utomhus. Han är också inblandad i ett nytt forskningsfält, nämligen behandling av trä med mikrovågsstrålning. Tillsammans med sina medarbetare har han publicerat över 350 artiklar i vetenskapliga tidskrifter, konferenshandlingar eller tekniska rapporter för industri.

Geoffrey Daniels arbete har hållit en anmärkningsvärt hög internationell nivå under åren vid SLU. Han har haft nära samarbeten med stora och små internationella företag, deltagit i ett stort antal bilaterala och europeiska projekt och handlett doktorander och postdoktorer från en rad länder. Och han lyfter passionerat fram trävetenskapens och träteknologins nyckelroll i ett "grönt", biobaserat samhälle och en cirkulär ekonomi.

SLU:s förtjänstmedalj i guld tilldelas professor Charlotte (Lotta) Berg

Lotta Berg är professor i husdjurens miljö och hälsa, och har bedrivit en omfattande och mycket framgångsrik verksamhet inom områdena djurhållning, förebyggande djurhälsa och djurskydd. Hon har, utöver sin forskar- och lärargärning, utvecklat och genomförts insatser som har stor betydelse för svensk djurhållning. Insatserna har främst berört inhysning, skötsel samt djur- och smittskydd för lantbrukets djur och uppfödd fisk. Hennes framgångsrika insatser som forskare och lärare har gjort henne till en eftertraktad och produktiv medlem av flera organisationer och nätverk.

Lotta Berg tog ut veterinärexamen 1992, disputerade 1998 och fortsatte sedan som forskare vid SLU:s institution för husdjurens miljö och hälsa fram till 2004. Under delar av 1990-talet arbetade hon periodvis som distriktsveterinär vid Vara Veterinärstation, och mellan 2004 och 2008 arbetade hon som veterinärinspektör vid Djurskyddsmyndigheten i Skara och vid Jordbruksverket i Jönköping. Lotta Berg återvände till SLU 2008 som universitetslektor i djurskydd. Hon blev docent i husdjurshygien 2003 och professor 2015. Hon har publicerat ett 90-tal vetenskapliga artiklar och har varit huvudhandledare eller biträdande handledare för ett 15-tal doktorander.

Lotta Berg arbetar i huvudsak med inhysning, skötsel, djurskydd och smittskydd för lantbrukets djur samt fisk i uppfödning, både i besättningar och i samband med slakt. I detta arbete ingår även frågor som rör djurskyddslagstiftning, djuromsorgsprogram, kontrollverksamhet samt kopplingar mellan vilt och tamdjur när det gäller djurskydd och zoonotiska sjukdomar.

Vid sidan av forskning och undervisning har Lotta Berg haft en rad viktiga uppdrag inom såväl SLU som andra organisationer. Hon är idag ledamot av SLU:s styrelse, avdelningschef vid sin institution, ordförande för SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd och föreståndare för Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW). Hon är också medlem i Veterinärförbundets djurskyddsarbetsgrupp och Näringsdepartementets nationella djurskyddsnätverk. Hon har även haft uppdrag i flera internationella organisationer, inte minst på EU-nivå, och har samarbetat med forskare i såväl Nord- och Latinamerika som Afrika. År 2017 mottog hon World Veterinary Associations Animal Welfare Award.

SLU:s förtjänstmedalj i silver tilldelas universitetslektor Jonas Hentati Sundberg

Jonas Hentati Sundberg är universitetslektor vid SLU:s institution för akvatiska resurser. Hans forskning är inriktad mot både fisk och sjöfågel, och inte minst hur olika arter påverkar varandra i havsekosystemen.  Genom sitt nytänkande har han gjort viktiga insatser för att införliva modern teknik inom akvatisk ekologisk forskning. Dessutom har han ett stort engagemang för utbildning och kunskapsöverföring. Genom brobyggande mellan akademi, näringsliv och offentliga organisationer främjar han kunskapsutbyte, innovationspotential och hållbara lösningar.

Jonas Hentati Sundberg studerade biologi vid Stockholms universitet, där han också disputerade 2015 med en socialekologisk avhandling om Östersjöns fiskeflottor. Sedan 2017 har han varit verksam vid SLU:s institution för akvatiska resurser. Han har hittills publicerat ett 40-tal vetenskapliga publikationer.

Jonas Hentati Sundbergs forskning om det ekologiska samspelet mellan olika arter i havens ekosystem är anmärkningsvärd. Genom att integrera modern teknik – såsom AI, sjögående drönare och sensorer – har han bidragit i utvecklingen av nya ekologiska fältmetoder. Genom att använda digitala lösningar och ny teknologi har han också hjälpt till att ta fram bättre kunskapsunderlag för en ekosystembaserad förvaltning av Östersjön. Detta gäller inte minst kopplingarna mellan fiskbestånd, fiskätande havsfåglar och fiskenäringen. Hans AI-drivna fältarbete på sillgrisslor på Stora Karlsö utanför Gotland kan vara något som banar väg för en framtida automatiserad miljöövervakning. Hans arbete har inte bara gynnat forskningen vid SLU, då utvecklingen av tekniska verktyg har gjorts i samarbete även med andra universitet, marina forskningsinstitut och kompetenscentrum.

Jonas Hentati Sundberg har visat ett enastående engagemang för att främja utbildning och kunskapsöverföring. Han är en inspirerande lärare och mentor för många studenter och unga forskare, och hans förmåga att kombinera teori och praktik har hjälpt till att forma framtidens forskare. Genom tvärvetenskapliga samarbeten och internationellt utbyte har han stärkt SLU:s rykte som ett framstående universitet inom det akvatiska området. Hans samarbete med olika intressenter, inklusive fiskare, myndigheter och näringslivet, har lett till framstående forskningsprojekt som skapar förutsättningar för en hållbar naturresursförvaltning.

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om förtjänstmedaljerna. Klicka för högupplöst foto. Fotograf ska anges.)

Fakta:

Om SLU:s förtjänstmedaljer

SLU delar i år ut sina förtjänstmedaljer för fjortonde gången. Medaljen instiftades genom ett beslut i styrelsen i april 2009 och finns i tre valörer. Det är också styrelsen som beslutar om vilka personer som ska belönas.

Den stora förtjänstmedaljen är, i korthet, förbehållen forskningsinsatser som bedöms "enastående i ett internationellt perspektiv" medan den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde". Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang till exempel "inom området innovationer och samverkan".

Tidigare års medaljörer