SLU-nyhet

Från glupskt rovdjur till pollinatör

Publicerad: 22 februari 2024
Grön larv bland gröna barr.

Insekter är i många fall dubbelnaturer. Ett utvecklingsstadium kan vara en färggrann pollinatör medan ett annat kan vara ett glupskt rovdjur. Det är inte bara fascinerande utan skapar förutsättningar för helt nya lösningar på framtida problem i skogar och andra system där växterna behöver skyddas från olika typer av störningar. Missa inte det senaste numret av Fakta skog.

Insekter genomgår flera stadier och de livnär sig ofta på olika saker till exempel som larv eller vuxen insekt. Samma art kan ha rollen av skadegörare, biologisk bekämpare eller pollinatör. Det handlar om insekter från skilda grupper som fjärilar, blomflugor, myror och stinkflyn.

Rent allmänt är vi i samhället dåliga på att utnyttja existerande ekologisk kunskap. Ett exempel är att vi ofta glömmer bort att många insektsarter har flera roller. Det innebär att vi ibland kan uppnå mer än ett syfte genom att gynna en speciell art. Det finns också en risk att vi skapar problem om vi bortser från någon ur människans synvinkel icke önskvärd egenskap hos en art, säger Christer Björkman, professor i skogsentomologi.

Fjärilar kan vara skadegörare och pollinatörer

Bland fjärilarna finns arter som är typexempel på det här med dubbla roller. Som larver äter de på växter, ibland är de allvarliga skadegörarare. Som vuxna fungerar de som pollinatörer. Ett exempel är tallsvärmaren (Sphinx pinastri) som äter barr av olika barrträd som larv. Den har uppträtt som allvarlig skadegörare nere på kontinenten och har återkommande massuppträdanden i Sibirien. Men de vuxna fjärilarna pollinerar blommor som nattviol, kaprifol och syren.

Blomflugor kan vara rovdjur som larver

Att blomflugor pollinerar växter är ju väl känt men som larv är vissa arter ett rovdjur och går på jakt efter bladlöss och andra skadegörare. Larverna kan vara riktiga ätmaskiner. En larv av blomflugesläktet Eupeodes kan äta upp till 168 bladlöss (salladsbladlusen Nasonovia ribisnigri) på ett dygn. Larver av blomflugan Episyrphus balteatus kan äta 465 stycken bladlöss (Aphis pomi) under tiden som larv.

Myrorna både skyddar och äter växtätare

Myrornas kanske viktigaste roll i skogen är som rovinsekter. Att myrorna är generalister och äter lite allt möjligt innebär att de ofta byter till det byte som för närvarande är vanligast. På så sätt hjälper de till att kontrollera antalet insekter som äter på träden och potentiellt skadar dem. Samtidigt håller de bladlössen som husdjur och skrämmer iväg deras fiender. Men den positiva effekten för träden är större.

Stinkflyn har potential

Stinkflyn är de insekter med dubbla roller som kanske är allra intressantast ur ett tillämpat perspektiv, alltså att de kan användas som biologisk bekämpning. De har inte enbart positiva effekter på växter. Ibland kan deras ätande, som ofta bara syns som en liten brun prick på ett blad eller barr, leda till minskad tillväxt. Men det är ändå de positiva effekterna som överväger. De är effektiva rovdjur. Med sina sugande mundelar kan de äta såväl ägg som larver av många andra insekter.

Dessutom har de en ganska nyupptäckt egenskap som gör dem extra intressanta att använda i biologisk kontroll av skadegörare. De kan vaccinera växter mot framtida angrepp av växtätare (’priming’). I princip fungerar det så att om ett stinkfly äter litegrann, för växten inte särskilt kännbart, så kickar det igång växtens försvarssystem och gör växten bättre beredd på att möta andra skadegörare. På SLU pågår forskning om just stinkflyn.

Läs mer

Insekter med dubbla roller - ökad förståelse kan skydda skogen från skador


Kontaktinformation

Christer Björkman, professor i skogsentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
christer.bjorkman@slu.se  018-671532, 0705-581532