Försökshandboken

Senast ändrad: 05 april 2024

I Försökshandboken finns aktuella anvisningar om planering och utförande av fältförsök.

Syfte

Syftet med försökshandboken är att ge riktlinjer och stöd för olika moment i försöksarbetet längs hela kedjan från planering via utförande i fält och på analyslaboratorier fram till bearbetning och redovisning av resultat. Metoder, tekniker och rutiner beskrivs med avsikt att i möjligaste mån standardisera försöksarbetet. Standarderna ska vila på vetenskaplig grund och väl beprövad erfarenhet.

Ytterligare ett syfte med försökshandboken är att säkerställa spårbarheten i försöksarbetet genom att det på ett entydigt sätt dokumenteras hur olika moment i försöksarbetet har utförts samt när och av vem. Föreskrifterna i försökshandboken ska lägga grunden för en kvalitetssäkrad fältforskning och de ska även vara tillämpbara i kvalitetssäkringssystemet Good Experimental Practice (GEP).

Försökshandboken riktar sig till alla som arbetar med fältförsök, både beställare och utförare

 

Del 1 - Planering och genomförande

Ladda ner hela handboken - del 1 - version 2024-04-04 här (pdf-fil)

 

Del 2 - Handbok i statistik för fältförsök

Ladda ner hela handboken - del 2 - version 2012-03-13 här (pdf-fil)

 

Försökshandboken Del 1 - uppdelning i avsnitt

Efter varje enskilt kapitel respektive avsnitt anges datum ('gäller från').

Innehållsförteckning (2022-04-06)

 

1. Allmänt (2024-04-04)

 

2. Planering och genomförande av försök (2019-01-15)

 

3. Utläggning och allmän skötsel av fältförsök (2019-01-15)

 

4. Försökssprutning (2019-01-25)

 

5. Försöksgödsling (2009-03-01)

 

6. Registreringar (2024-04-04)

 

7. Skörd (2024-04-04)

 

8. Provtagningar (2009-03-01)

 

9. Protokoll (2012-06-01)

 

10. Utvecklingsskalor (2024-04-04)