Om NJ-fakulteten

Senast ändrad: 09 januari 2024

Vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) arbetar vi med det som är förutsättningen för liv: mark, vatten och biologisk mångfald. Ett speciellt fokus ligger på agrara frågor.

NJ-fakultetens verksamhet berör frågor om hållbar produktion av livsmedel, foder, bioenergi och industriråvaror. Det handlar även om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser. Fakulteten har en naturvetenskaplig tyngdpunkt, men med betydande verksamheter inom samhällsvetenskap och humaniora.

Uppdraget är att bidra med kunskap och kompetens för att lösa de nationella och globala samhällsutmaningarna med koppling till jordbruk, fiske, miljö, landsbygdsutveckling, urbanisering och naturvård.

Fakulteten har 13 institutioner och verksamhet bedrivs även inom centrumbildningar, större forskningsplattformar och projekt.

Fakultetens kansli och flertalet av institutionerna är belägna vid SLU:s campus Uppsala, men verksamhet finns även vid campus Umeå. Dessutom finns verksamheter i Öregrund, Drottningholm, Karlskrona, Lysekil och Skara samt i Grimsö i Bergslagen.

Korta fakta om NJ-fakulteten 

Antal studenter: 1230 (helårsstudenter)
Antal anställda: 998 (helårsarbetskrafter)
Antal professorer: 65 (helårsarbetskrafter)
Antal doktorander: 191 (personer)
Omsättning: 1389 mkr, externfinansieringsgrad 54% (Foma 69%)

(Siffrorna hämtade från årsredovisningen för 2020.)

Utbildning

NJ-fakulteten har kursansvar vid många av SLU:s utbildningsprogram, såväl yrkes- som kandidatprogram och masterprogram. Flera av utbildningarna är unika för SLU och leder till yrkesexamina. Samarbeten med andra universitet, både nationellt och internationellt, förekommer inom flera av fakultetens program.

Utbildningarna kombinerar teori och praktik vilket gör att du som student har stora möjligheter att hitta bra jobb efter utbildningen.

Program på grundnivå

* Från och med ht-21 ersätts de tidigare agronomprogrammen av en kombination av ett kandidat- och ett masterprogram. Det kan du läsa mer om på SLU:s centrala utbildningssidor på webben.

Program på avancerad nivå

Här hittar du alla utbildningar vid SLU!

Forskarutbildning

Forskarskolor vid NJ-fakulteten

Vi har ambitionen att alla våra doktorander ska kunna tillhöra en forskarskola. Forskarskolorna anordnar kurser, men även andra aktiviteter riktade mot näringsliv och samhälle samt medverkar till att bilda nätverk för doktoranden.

Bland SLU:s forskarskolor finns NJ-fakultetens sju forskarskolor:

Forskarutbildning vid NJ-fakulteten

Välkommen att besöka SLU:s medarbetarwebb där du hittar information om hur forskarutbildningen vid NJ-fakulteten är organiserad och kontaktuppgifter till ansvariga personer som kan ge råd och stöd:

Forskarutbildning vid SLU

SLU:s verksamhet består av nästan 75 procent forskning. På ett så pass forskningsintensivt universitet finns det stora möjligheter till forskarstudier. SLU examinerar drygt 100 doktorer varje år och det finns ca 600 aktiva forskarstudenter.

Forskning

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning inom såväl naturvetenskap, samhällskunskap som humaniora. Mer finns att läsa om forskningen direkt på NJ-institutionernas webbsidor.

Stark grundforskning

Grundläggande forskning är en förutsättning för livskraftig och innovativ tillämpning. Ämnesexempel från starka grundforskningsprogram:

 • mikrobsamhällenas ekologi och deras reglerande roll för växthusgasutsläpp och för markens kväveläckage
 • inverkan av växtoljor på fiskars metabolism och betydelse för fettsyrasammansättningen
 • långlivade organiska miljöföroreningar och dess spridning i naturen samt hälsorisker
 • betydelsen av artmångfald för ekosystemets funktion

Sektorsrelaterad forskning

I dialog med näring och myndigheter formulerar NJ-fakultetens forskare framgångsrikt forskningsfrågor till nytta för samhället. Exempel:

 • Kolhydratkvalitet i spannmål
 • Kartläggning av jordbundna sjukdomar
 • Uthållig biobränsleproduktion
 • Växtförädling av salix för högre produktion
 • Stubbskörd för klimatnytta

Spetsforskning

Flera av NJ-fakultetens institutioner uppvisar internationellt mycket starka forskningsmiljöer. Enligt kvalitets- och nyttoutvärderingen vid SLU 2009 bedömdes följande områden utomordentligt högt:

 • ekologi
 • växtbiologi
 • växtskydd

Samverkan

Samverkansuppgiften: sektorsnära verksamhet som samverkar med det omgivande samhället – myndigheter, näringar, intresseorganisationer – för att vetenskaplig kunskap på bästa sätt skall bidra till ett uthålligt nyttjande av naturresurserna.

Vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) bedrivs samverkan enligt särskilda uppdrag. Vid institutionerna finns personer med särskilt ansvar för att leda och utveckla institutionens samverkan med det omgivande samhället inom sina respektive ämnesområden:

Miljöanalys

Fortlöpande miljöanalys är en av SLU:s verksamhetsgrenar, vid sidan av forskning och utbildning. Det är ett regeringsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor.

Det handlar om att övervaka och analysera miljöutvecklingen i jordbrukslandskap, skogar och vattendrag. Resultaten ska i första hand ge beslutsunderlag till myndigheter, näringar och internationella organ i frågor rörande Sveriges miljömål och internationella överenskommelser.

Den fortlöpande miljöanalysen är organiserad i program och av totalt tolv program finns sju vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ):

Unika resurser vid NJ-fakulteten

Vi har många unika resurser - odlingsanläggning, växthus, NMR-instrument, masspektrometrar och lysimeter är exempel på dyr utrusning som finns i och i anslutning till våra byggnader. Du är varmt välkommen att besöka våra olika faciliteter!

Se hela listan här: 

 

 

SLU Uppsala

Här kan du läsa mer om SLU Uppsala.

SLU Umeå

Här kan du läsa mer om SLU Umeå.

Relaterade sidor: