Om NJ-fakulteten

Senast ändrad: 17 maj 2021

Vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) arbetar vi med det som är förutsättningen för liv: mark, vatten och biologisk mångfald. Ett speciellt fokus ligger på agrara frågor.

NJ-fakultetens verksamhet berör frågor om hållbar produktion av livsmedel, foder, bioenergi och industriråvaror. Det handlar även om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser. Fakulteten har en naturvetenskaplig tyngdpunkt, men med betydande verksamheter inom samhällsvetenskap och humaniora.

Uppdrag: att bidra med kunskap och kompetens för att lösa de nationella och globala samhällsutmaningarna med koppling till jordbruk, fiske, miljö, landsbygdsutveckling, urbanisering och naturvård.

Fakulteten har 13 institutioner och verksamhet bedrivs även inom centrumbildningar och större forskningsplattformar.

Fakultetens kansli och flertalet av institutionerna är belägna vid SLU:s campus Uppsala, men verksamhet finns även vid campus Umeå. Dessutom finns verksamheter i Öregrund, Drottningholm, Karlskrona, Lysekil och Skara samt i Grimsö i Bergslagen.

Utbildning

#pluggahållbart vid SLU - här hittar du utbildningarna!

NJ-fakulteten har kursansvar vid många av SLU:s utbildningsprogram, såväl yrkes- som kandidatprogram och masterprogram. Flera av utbildningarna är unika för SLU och leder till yrkesexamina. Samarbeten med andra universitet, både nationellt och internationellt, förekommer inom flera av fakultetens program.

Utbildningarna kombinerar teori och praktik vilket gör att du som student har stora möjligheter att hitta bra jobb efter utbildningen.

#pluggahållbart

Yrkesprogram, 270 eller 300 hp:
Kandidatprogram, 180 hp:
Masterprogram, 120 hp:

Forskarutbildning

Forskarskolor vid NJ-fakulteten

Vi har ambitionen att alla våra doktorander ska kunna tillhöra en forskarskola. Forskarskolorna anordnar kurser, men även andra aktiviteter riktade mot näringsliv och samhälle samt medverkar till att bilda nätverk för doktoranden.

NJ-fakulteten har 7 forskarskolor:
Society and Landscape
Sustainable Biomass Systems
Ecology - basics and applications
Focus on Food and Biomaterials
Focus on Soils and Water
Organism Biology
Social Science Perspectives on Sustainable Development

Forskarutbildning vid NJ-fakulteten

Välkommen att besöka SLU:s medarbetarwebb där du hittar information om hur forskarutbildningen vid NJ-fakulteten är organiserad och kontaktuppgifter till ansvariga personer som kan ge råd och stöd:

Forskarutbildning vid SLU

SLU:s verksamhet består av nästan 75 procent forskning. På ett så pass forskningsintensivt universitet finns det stora möjligheter till forskarstudier. SLU examinerar drygt 100 doktorer varje år och det finns ca 600 aktiva forskarstudenter.

Forskning

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning inom såväl naturvetenskap, samhällskunskap som humaniora.

Institutioner

Centrumbildningar och större forskningsplattformar

Stark grundforskning

Grundläggande forskning är en förutsättning för livskraftig och innovativ tillämpning. Ämnesexempel från starka grundforskningsprogram:

  • mikrobsamhällenas ekologi och deras reglerande roll för växthusgasutsläpp och för markens kväveläckage
  • inverkan av växtoljor på fiskars metabolism och betydelse för fettsyrasammansättningen
  • långlivade organiska miljöföroreningar och dess spridning i naturen samt hälsorisker
  • betydelsen av artmångfald för ekosystemets funktion

Sektorsrelaterad forskning

I dialog med näring och myndigheter formulerar NJ-fakultetens forskare framgångsrikt forskningsfrågor till nytta för samhället. Exempel:

  • Kolhydratkvalitet i spannmål
  • Kartläggning av jordbundna sjukdomar
  • Uthållig biobränsleproduktion
  • Växtförädling av salix för högre produktion
  • Stubbskörd för klimatnytta

Spetsforskning

Flera av NJ-fakultetens institutioner uppvisar internationellt mycket starka forskningsmiljöer. Enligt kvalitets- och nyttoutvärderingen vid SLU 2009 bedömdes följande områden utomordentligt högt:
- ekologi
- växtbiologi
- växtskydd

Miljöanalys

Fortlöpande miljöanalys är en av SLU:s verksamhetsgrenar, vid sidan av forskning och utbildning. Det är ett regeringsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor.

Det handlar om att övervaka och analysera miljöutvecklingen i jordbrukslandskap, skogar och vattendrag. Resultaten ska i första hand ge beslutsunderlag till myndigheter, näringar och internationella organ i frågor rörande Sveriges miljömål och internationella överenskommelser.

Den fortlöpande miljöanalysen är organiserad i program och av totalt tolv program finns sju vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ):

Samverkan

Samverkansuppgiften: sektorsnära verksamhet som samverkar med det omgivande samhället – myndigheter, näringar, intresseorganisationer – för att vetenskaplig kunskap på bästa sätt skall bidra till ett uthålligt nyttjande av naturresurserna.

Vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) bedrivs samverkan enligt särskilda uppdrag. Vid institutionerna finns personer med särskilt ansvar för att leda och utveckla institutionens samverkan med det omgivande samhället inom sina respektive ämnesområden:

Unika resurser vid NJ-fakulteten

Forskare vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) har tillgång till utrustning i världsklass. Fytotron, växthus, NMR-instrument, Masspektrometrar och Lysimeter är exempel på dyr utrusning som finns i och i anslutning till våra byggnader.

Fytotronen

I BioCentrum finns Sveriges mest avancerade växtodlingsanläggning. I Fytotronen, som anläggningen kallas, kan klimatet styras med mycket hög precision. Anläggningen är skräddarsydd för att möta det framtida behovet inom svensk växtforskning. Ett växthus är också uppfört som ett komplement till den avancerade fytotronen.

Masspektrometri

Masspektrometri, MS, är en metod för bestämning av molekylers vikt. Det är en viktig metod för analys och strukturbestämning av organiska ämnen som kolhydrater och proteiner, men används också som analysmetod i oorganisk kemi.

Förbättrade detektorer och införande av datorteknik har gjort masspektrometri till en mycket känslig metod. Provmängder ända ner till pikogram är i allmänhet tillräckliga för en analys.

NMR-spektroskopi

NMR står för Nuclear Magnetic Resonance (kärnmagnetisk resonans).

Inom kemin används  NMR-spektroskopi för att bland annat ta reda på strukturen och sammansättningen hos en molekyl. Man kan till exempel strukturbestämma proteiner. NMR används ofta i kombination med masspektrometri.

NMR-instrumentet finns i en specialkonstruerad byggnad på en av BioCentrums innergårdar. Två instrument ger NJ-fakultetens forskare en bred och kraftfull plattform för framtiden.

 

Lysimeter

En lysimeter används för att mäta utlakningsförluster och avdunstning från mark och vegetation eller för att provta markvatten och markgaser. 

Lysimetern är ofta utformad som en cylinder och fylld med jord. En anläggning kan bestå av ett antal cylindrar, med avlopp och kanalisation för anslutning av mät- och provtagningsutrustning kopplade till en underjordisk byggnad där avrinning registreras. Vatten, gas och mätdata kan tas om hand och analyseras.

Relaterade sidor:

Sidansvarig: mw-red@slu.se