Hur påverkar stress suggors dräktighet?

Senast ändrad: 05 februari 2024

Oocytmognad och embryoutveckling hos gris in vitro i odlingsmedia med tillsatser av hormonellt delvis definierat plasma från normala eller stressade suggor.

Målet med projektet är att inhämta ny kunskap angående hur stress respektive hormonellt delvis definierat plasma påverkar oocytmognad, befruktning och det tidiga embryos utveckling in vitro hos gris. Suggor som hålls i grupp upplever vanligtvis en stressfylld period i samband med stridigheter vid omgruppering, något som ofta sammanfaller med den tid då många viktiga reproduktionsparametrar måste fungera runt ovulationen. Under tidigare försök har plasma sparats efter frekvent blodprovstagning från suggor som stressats genom ACTH-behandling eller fasta respektive från normala suggor. Blodplasman har analyserats med avseende på cortisol och andra reproduktionshormoner. Denna välkarakteriserade plasma kommer att tillsättas media för produktion av embryon in vitro under olika tidsperioder av oocytmognad, befruktning och tidig embryoutveckling. Det kommer också att tillsättas i ett mönster som följer den hormonella brunstcykeln hos gris. Oocyt- och embryokvalitet kommer att undersökas med hjälp av flera metoder, bl.a. morfologi, immunohistokemi och konfokallasermikroskopi.

Projektet kombinerar resulten och det unika materialet från tidigare studier med oocyter från slaktmaterial och kommer att ge ny och väsentlig information om hur stress påverkar den tidiga dräktigheten. De första preliminära resultaten från detta projekt pekar mot en stor negativ effekt av tillsatt plasma från stressade suggor under fertilisering in vitro, men inte under oocyternas tidigare mognad in vitro.

Finansiär: Formas
Samarbetspartner: Raquel González Herrero


Kontaktinformation