Klapphingstprojektet: Identifiering av gener som reglerar kryptorkism hos hästar

Senast ändrad: 20 februari 2020

Hästar med kryptorkism, en ofullständig nedvandring av testiklarna, kallas ofta för klapphingstar. Dessa hästar löper en ökad risk för att utveckla testikeltumörer och har ofta en hormonproduktion som är likvärdig med en normal hingst. Detta medför att de vanligen har ett fullt utvecklat hingstbeteende vilket inte är önskvärt om individen inte anses hålla måttet för avel.

Kryptorkism är vanligt hos hästar, och drabbar uppskattningsvis mellan två och åtta procent av alla hingstar. I flesta avelsförbund innebär kryptorkism kassation för avel, men för vissa prestationsinriktade raser görs undantag om hingsten är en framgångsrik tävlingsindivid.

Ägandet av en klapphingst innebär en ekonomisk förlust för hästägaren eftersom kastrationen innebär ett mer komplicerat ingrepp. Kostnaden kan ibland vara mer än 10 gånger högre än för en normalkastration. För hästen innebär det en tyngre sedering, en längre återhämtningsperiod samt risk för komplikationer som svullnader, blödningar, tarmframfall/bråck, inflammation i sädesledarna och bukhinneinflammation. En del klapphingstars hingstbeteende finns kvar också efter operationen pga kvarlämnad hormonproducerande vävnad. Det finns också en ökad risk för tumörbildning i testiklarna hos kryptorkida hästar. Man tror att detta beror på testiklarna utsätts för för höga temperaturer inne i kroppen och den snabba celldelningen i testiklarna störs.

Ett första steg i detta forskningsprojekt är att beräkna arvbarheten för kryptorkism. När detta är gjort vill vi gå vidare med att ta reda på vilka gener som är inblandade i att vissa hästar drabbas av kryptorkism och blir klapphingstar. Denna fråga vill vi besvara genom att göra en genome-wide association studie (GWA), vilket innebär att vi med hjälp av hästägare och veterinärkliniker samlar in blod- och hårprover från ett stort antal klapphingstar och kontrollhästar (case-control design) som vi sedan kommer att testa på ett så kallat Single Nucleotide Polymorphism-chip (SNP-chip).

Med hjälp av denna metodik kan vi identifiera genregioner som är associerade med kryptorkism. Detta har relevans för framtida hästavelsarbete för att undvika kryptorkism och kan även ge upphov till kandidatgener involverade i kryptorkism hos både hästar och människor.

Provinsamling

Om du äger en häst som är drabbad av kryptokism är du mycket välkommen att kontakta oss för mer information.