Genomisk kartläggning som redskap för hållbart avelsarbete i inhemska nordiska hästraser

Senast ändrad: 02 december 2022
Gotlandsruss

Av de äldre inhemska hästraser som finns kvar i de nordiska länderna bedöms alla utom islandshästen och den finska hästen vara hotade i olika grad. Till dessa räknas de svenska raserna nordsvensk brukshäst, gotlandsruss, ardenner och kallblodstravare. I början av 2022 startade ett treårigt norsk-svenskt forskningsprojekt med syfte att öka kunskapen om den genetiska variation som finns inom och mellan nordiska hästraser på DNA-nivå. Målet är att kunna ge råd om hållbar avel i raserna inför framtiden.

Fokus kommer att vara på norska och svenska hästraser. I projektet kommer DNA i blodprov analyseras med så kallad helgenomsekvensering av upp till 30 individer per ras. Det innebär att hela den genetiska koden läses av hos dessa individer. För jämförelse har vi sedan tidigare helgenomsekvens-data för grupper av hästar inom flera raser. Med hjälp av denna DNA-avläsning kommer vi kunna se hur lika härstarnas arvsmassa, det så kallade genomet, är inom och mellan raser.

Vi kommer också titta efter ställen i arvsmassan där hästarna uppvisar mindre variation. Det kan ge information om hur genetiska anpassningar till den lokala miljön och användningsområden har påverkat hästarna genom historien. Även inavel kan ses i DNA-koden genom att hästarna i högre utsträckning har ärvt likadana anlag från modern och fadern, det vill säga har ökad grad av homozygoti i arvsmassan.

Kunskapen om genetiska mutationer som påverkar egenskaper som fruktsamhet, eller som orsakar genetiska defekter, ökar ständigt. Genom att helgenomsekvensera hästar har vi också möjlighet att undersöka förekomsten av sådana mutationer i raserna.   

Projektet finansieras av Stiftelsen Hästforskning tillsammans med norska forskningsfinansiärer. Det kommer drivas i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), NordGen som är ett nordiskt kunskapscenter för genetiska resurser, och Norsk Hestesenter (NHS).

För att göra nytta behöver kunskapen också kommuniceras och planen är att resultaten ska ligga till grund för uppdaterad information till rasföreningar. Genom NordGens nätverk för nordiska hästraser och kontakter med Svensk Travsport och Svenska Hästavelsförbundet hoppas vi kunna få till en god kommunikation med berörda rasföreningar och avelsorganisationer.

Fakta:

Projektet är finansierat av Stiftelsen Hästforskning.
Projektet startade 2022 och löper till slutet av 2024.

Projektledare är Susanne Eriksson och från SLU deltar även Sofia Mikko och Iryna Shutava.