Renal dysplasi

Senast ändrad: 30 juni 2017

Renal dysplasi definieras som en onormal utveckling av njurvävnaden. Sjukdomen är dödlig och de flesta hundar insjuknar och avlider mellan 4 månader och 2 års ålder.

I enstaka fall kan hunden leva längre men då kan den t.ex. ha en fungerande njure. Hos en frisk valp är njurarna färdigutvecklade vid ca 8 veckors ålder. Hos en valp med renal dysplasi förblir njurarna underutvecklade, vilket orsakar inflammation och bildandet av stel fibrös vävnad. Detta leder så småningom till njursvikt.

De kliniska symtomen uppkommer när mer än 75 % av njurvävnaden är skadad och liknar symtomen hos andra njursjukdomar som t.ex. ökad törst och urinering, aptitlöshet, och avmagring. Vid ultraljudsundersökning på en sjuk hund ses ofta att njurarna är små och ojämna. I blodet är koncentrationen av urea och kreatinin förhöjda på grund av att njuren inte renar avfallsprodukter som den ska.

Eftersom de kliniska symtomen för renal dysplasi inte går att särskilja från andra njurproblem innebär det att diagnosen bara kan fastställas genom analys av ett vävnadsprov från njuren

Målet med projektet är att identifiera den genetiska bakgrunden till utvecklingen av sjukdomen renal dysplasi. I framtiden hoppas vi att detta ska kunna leda till ett genspecifikt test som kan påvisa anlagsbärare. På så sätt kan vi i framtiden undvika anlagsbärare i avel och minska frekvensen av sjukdomen. För tillfället lägger vi all energi på att samla in blodprover för att göra en genetisk studie.

I nuläget har vi blodprover från 13 sjuka boxerhundar med säkerställd diagnos, samt ytterligare ett antal prover från släktingar till de sjuka hundarna. Vi vet ännu inte om det räcker för att komma vidare så parallellt med analys av dessa prover fortsätter vi efterlysa prover från sjuka hundar. Projektet utförs i nära samarbete med Broad Institut, Boston, USA där ytterligare prover ingår i studien.

Medverkan

Vi vill ha blodprov från hundar (framförallt boxer) som MISSTÄNKS vara drabbade av renal dysplasi. Om du har en ung hund som uppvisar symtom kontakta Susanne Gustafsson eller ladda själv ner blanketterna, se nedan.

Blodprov till forskningen: Du kan ladda ner ett medgivaravtal för blodprovstagning av hund med symtom här. Här finns även en instruktion för provtagning och fakturering. Blanketterna finns även på engelska.

Vid avlivning av njursjuk hund är det av största vikt att njurprov från hunden sparas och skickas till lab för att säkerställa diagnosen.

Rutinmässig hantering vid misstänkta fall av renal dysplasi – alla raser: Denna SKK-remiss ska användas av veterinärerna vid insändandet av njurprov till analys. Det gäller alla unga hundar (oavsett ras) som avlivas med misstänkt renal dysplasi.

Fakta:

Renal = njure
Dysplasi = onormalt växtsätt för celler
Renal dysplasi kallades tidigare progressiv nefropati, PNP.

Raser i studien

Boxer, Flat coated retriever, Cocker Spaniel och Bernersennen


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se