Utvärdering av mikrobiotan i livmoder och placenta i relation till valphälsa

Senast ändrad: 09 januari 2024
Valpar

Dödfödsel och neonatal dödlighet drabbar en hög andel av alla valpar som föds.

Bakgrund

Bakteriella infektioner anses orsaka över hälften av den valpdödlighet som ses under de första levnadsveckorna. Dessa infektioner uppstår i stor utsträckning redan i livmodern, men är med dagens kunskap svåra att förebygga. Bakterier finns i vår omgivning hos såväl friska människor som djur. Denna normala mikrobiota skyddar mot andra, mer sjukdomsframkallande bakterier. Ibland kan bakterier i den normala mikrobiotan dock också orsaka sjukdom, antingen för att bakterier av någon anledning finns på fel plats vid fel tillfälle, i onormalt riklig mängd eller är immunförsvaret hos individen tillfälligt nedsatt. En störning i den bakteriella homeostasen, så kallad dysbios, kan få förödande konsekvenser. Tidigare ansågs att en frisk livmoder var steril förutom under tikens löpning. Nya studier har dock reviderat denna dogm om den friska livmodern. Bakterier kan påträffas hos friska individer av olika djurslag i såväl livmoder som fostervätskor och fosterhinnor. Kolonisering av en hälsosam bakterieflora redan i livmodern under fosterstadiet har sannolikt stor betydelse för neonatal hälsa.

De flesta av de tidigare studierna av genitala bakterier hos hund har oftast utförts med konventionell bakterieodling. Dessa konventionella metoder identifieras endast en liten andel av den bakteriella mikrobiotan. Förfarandet kan dessutom vara tidskrävande. Nya studier som använder metagenomiska analyser har därför resulterat i nya kunskaper om den normala och patologiska bakteriella genitala mikrobiotan hos olika djurarter inklusive samband med patologiska tillstånd och nedsatt fruktsamhet.

Syfte med projektet

Bakteriellt DNA extraheras från svabbprover, amplifieras med polymeraskedjereaktion och skickas till SciLife Lab, Stockholm, för 16S-sekvensering. Bioinformatisk analys av befintliga databaser kommer att användas för att identifiera specifika DNA-sekvenser som hittats, vilket gör det möjligt att sammanställa listor över de vanligast förekommande bakterierna. Kartläggningen av det bakteriella mikrobiomet kopplas ihop med svagfödda och dödfödda valpar. Vi kommer också att följa upp valpdödligheten i kullen fram till avvänjning vid 8 veckors ålder.

Fakta:

Finansiär: Thure F och Karin Forsbergs stiftelse

Start- och slutdatum: 2023-04-30 till 2025-03-01

Medverkande forskare i projektet

Eva Axnér: Eva Axnér: eva.axner@slu.se

Jane Morrell: Jane Morrell: Jane Morrell@slu.se

Ingrid Hansson: Ingrid Hansson@slu.se

Ulrika Hermansson: Ulrika.Hermansson@slu.se

Aleksandar Cojkic: aleksandar.cojkic@slu.se


Kontaktinformation