Sociala tjänstehundars stöd till elever med problematisk skolfrånvaro

Senast ändrad: 10 juni 2024
Foto: Hund med "haklapp" märkt läshund.

Sociala tjänstehundar kan ge stöd till elever som av olika anledningar inte vill gå till skolan regelbundet. Flera skolor tar idag hjälp av hundteam för att stötta dessa elever till ökad motivation för skolan. Det saknas dock svensk forskning inom området, där man utvärderar hundteamens framgång mot mer traditionella insatser på skolan. Detta projekt vill utvärdera om insatser med en utbildad skolhund tillsammans med sin hundförare kan öka motivation, skolnärvaro, ökad måluppfyllelse i skolämnen och upplevt mående hos elever med hög skolfrånvaro.

Syftet med detta projekt är att undersöka om elever med 20-50 % skolfrånvaro den senaste terminen kan få tillbaka en högre motivation för skolan, högre skolnärvaro, bättre måluppfyllelse i svenska och matematik och bättre mående med hjälp av en utbildad skolhund tillsammans med sin förare jämfört med en mer traditionell insats av skolans speciallärare. Ett annat syfte är att utvärdera hur skolhunden påverkas av arbetet i skolan med dessa elever. Ett tredje syfte är att beräkna vilka de samhälleliga kostnaderna och nyttan, samt hälsovinsterna är för de elever som får hjälp av hundteamet jämfört med skolans insats av en specialpedagog.


Projektet upplägg
Skolor som hade elever med hög frånvaro och som ville erbjuda dessa elever en insats med ett skolhundsteam anmälde sig till projektledaren under 2022-2023. Avtal skrevs mellan SLU och varje skolas rektor innan elever kunde erbjudas att få delta i projektet. En humanetisk ansökan godkändes innan insatserna startade, och den har kompletterats två gånger. Eleven och båda vårdnadshavarna har ge sitt godkännande via en samtyckesblankett innan insatserna påbörjades. Hundförare som har varit anställda eller anlitade av skolor har ingått på flera skolor, medan i vissa fall har nya hundförare anlitats av projektet för att genomföra insatserna på skolor som inte haft hundteam tidigare. Varje hundförare har skrivit under en samtyckesblankett innan insatserna har startat.


Under HT-22, VT-23 och HT-23 hardrygt 60 elever i årskurs 4-9 erbjudits en insats med antingen skolhundsteam eller speciallärare eller liknande resurs på skolan. Insatsen har genomförts under 30 minuter långa träffar två gånger per vecka under 12 veckor (HT-22) eller 10 veckor (2023). Under träffarna har eleven fått göra både aktivitetshöjande och motiverande övningar med hunden och när det har passat har hundföraren eller specialläraren lagt in moment som anknyter till ämnena svenska och matematik. Alla insatser har skett individuellt med eleven i ett enskilt rum på skolan, men ibland har en träff även kunnat genomföras utomhus.

 

Foto: Hund vid ett barn som läser en sagobok.

Skolorna har bidragit med data på elevens närvaro en termin före, under och en termin efter insatsen. Klassläraren har lämnat uppgifter som eleven har kunnat arbeta med under insatsen, samt bedömning av elevens måluppfyllelse eller betyg i svenska och matematik under samma period. Hundföraren och specialläraren har fyllt i formulär efter varje träff där det framgår vad de har gjort tillsammans med eleven och hur det har fungerat. Hundföraren har dessutom fyllt i ett protokoll efter varje träff där det framgår vilka beteenden hunden har utfört och hur hunden verkar ha reagerat på interaktionen med eleven. Under tre träffar (början, mitten slutet) har videofilmning med en GoPro kamera gjorts för att kunna dokumentera de mer detaljerade interaktionerna mellan elev och hundförare-hund resp. speciallärare. Eleverna har alltid tillfrågats innan videofilmningen om de godkänner att filmas, och i en del fall har eleverna inte velat det. En barnhälsoenkät (CHU9D, utvecklad av The University of Sheffield) har varje elev fått fylla i innan den första träffen och efter avslutad insats, samt 3 månader och 6 månader efter avslutad insats. När alla elever genomgått insatserna används barnhälsoenkäten tillsammans med andra insamlade uppgifter till att beräkna det samhällsekonomiska värdet av insatser med hundteam resp. speciallärare.

Vi som håller i detta projekt är

  • Lena Lidfors, Professor i etologi vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd, Sveriges lantbruksuniversitet, Skara.
  • Maria Andersson, Docent i antrozoologi vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd, Sveriges lantbruksuniversitet, Skara.
  • Inna Feldman, Docent i hälsoekonomi vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.
  • Sara Karlberg, föreståndare Svenska Terapihundskolan och rektor för YH-utbildning till skolhundspedagog eller resurspedagog i  Strömsholm.

Kontaktuppgifter

Lena Lidfors, Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd, Sveriges lantbruksuniversitet, Skara, tel. 0511-67 215, 070-346 80 32.