Information om intervjustudien Diabetes hos katt

Senast ändrad: 08 november 2021

Just nu söker vi deltagare till vår intervjustudie! Om du är intresserad av att delta läser du informationen nedan och hör av dig till oss (kontaktuppgifter nedan).

Etiska frågor viktiga

Vad som är den bästa behandlingen är inte bara en medicinsk fråga, utan behandlingen ska också accepteras av både ägare och katt i ett längre perspektiv. Vid diagnos ska beslut fattas om behandling ska inledas eller om katten ska avlivas. Beslut om avlivning inkluderar flera etiska aspekter, för både veterinär och djurägare. I en modern djursjukvård där vi gör allt mer med våra djur blir de etiska aspekterna allt viktigare.

Vilka etiska överväganden som görs av veterinärer och djurägare och hur de påverkar valet av behandling har tidigare inte studerats i samband med diabetes mellitus hos katt.

Djupintervjuer ger ökad förståelse

Vi kommer att göra individuella djupintervjuer med veterinärer och ägare till katter med diabetes mellitus. Under intervjuerna kommer vi att diskutera hur resonemanget går vid val av behandling av diabetes mellitus, olika etiska aspekter och dilemman vid diagnos och behandling, vad behandling innebär för djurägaren, hur en god livskvalitet definieras samt avlivning. Syftet med intervjun är inte att diskutera veterinärers och kattägares kunskaper om sjukdomen diabetes. Frågorna är till stor del förutbestämda, men vad som kommer att diskuteras avgörs också av vad den intervjuade tycker är viktigt eller intressant.

Intervjuprocessen

Intervjuerna kommer att genomföras digitalt (över Zoom) av Ninni Rothlin Zachrisson, veterinär och forskarstuderande, och tar ca 45-60 minuter. Innan intervjun kommer den intervjuade få skriva på ett medgivande om att delta i studien (här – länk till Samtyckesblankett i PDF). Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor både innan och efter intervjun, och självklart kan den intervjuade avböja att svara på en viss fråga eller när som helst avbryta deltagandet. Intervjun kommer att spelas in för senare bearbetning av intervjumaterialet. Enbart forskargruppen kommer att ha tillgång till det inspelade materialet.  

Antalet personer som ska intervjuas bestäms av de meningar och värderingar som uttrycks under intervjuerna. När inga nya betraktelsesätt längre noteras kommer intervjuprocessen att avslutas. Det innebär att alla som anmält intresse för att delta i studien troligtvis inte kommer att behöva intervjuas.

Bättre behandlingsrekommendationer

Projektet ger information om hur det är att ha en katt med diabetes mellitus, hur olika behandlingar påverkar katt och ägare och etiska aspekter relaterade till sjukdomen och behandlingen. Resultaten kommer att hjälpa både ägare och veterinärer med potential att förbättra behandlingsrekommendationerna för diabetes mellitus hos katt.

Etisk prövning och GDPR

Projektet Kattdiabetes har av Etikprövningsnämnden inte bedömts behöva prövas (dnr: 2021-00939). Information om hur personuppgifter kommer att hanteras finns här (här - länk till Forskarpersonsinformation i PDF). För frågor som rör personuppgiftsbehandling kan SLU:s dataskyddsombud alltid kontaktas: dataskydd@slu.se.  

Finansiering

Projektet är finansierat av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm (https://stiftelsendjursjukhus.se/) och utförs i samarbete med Erika Brandeker, veterinär och specialist i internmedicin, på Regiondjursjukhuset Bagarmossen.

Resultat av projektet

Resultaten kommer att delges genom information på denna hemsida och via ett mejl som skickas ut till alla deltagare när studien är avslutad. Forskningsresultaten kommer också att punbliceras i vetenskapliga tidskrifter och användas inom undervisning samt i andra sammanhang där forskningsresultat sprids, ex. kongresser internationellt och i Sverige.

Anmälan av intresse att deltaga i intervjustudien

Har du frågor eller vill anmäla intresse att vara med i studien?

Veterinär: mejla namn, utbildningsplats, arbetsplats (djursjukhus/större klinik/mindre klinik/ensampraktiker/DV) och hur länge du arbetat som veterinär till kattdiabetes@slu.se.

Djurägare: mejla namn och följande information om din diabeteskatt: lever din katt idag, vad hände när diagnosen diabetes ställdes (behandling startades eller avlivning), och om din katt någon gång gått i remission till kattdiabetes@slu.se.

När vi tagit emot din anmälan kommer du att få en bekräftelse. Du kommer sedan att bli kontaktad med förslag om tid, och både dagar, kvällar och helger kan komma att bli aktuellt, beroende på vad som passar dig bäst.


Kontaktinformation

Ninni Rothlin Zachrisson
Doktorand, klinikveterinär vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för klinisk kemi

Telefon: +4618671926
E-post: ninni.rothlin.zachrisson@slu.se