Slutgödning av mjölkkor och ökad nyttjande av hela djuret, från mule-till-svans

Senast ändrad: 26 januari 2024

Utslagskor från mjölkproduktionen utgör en stor andel av de nötkreatur som går till slakt årligen. Flertalet av dessa kor når inte upp till slakteriets mål om 275 kg slaktvikt vilket innebär att det finns potential att öka kvalitet och värdet på dessa djur. Därtill nyttjas en mycket liten del av nötkreaturens organ såsom hjärta, lever och njure till humankonsumtion och det är av intresse att utvärdera konsumentens acceptans gentemot inälvsmat för att öka nyttjandet av varje djur från mule-till-svans.

Mjölkkor är den näst vanligaste kategorin av djur som skickas till slakt årligen. I dagsläget ligger viktintervallet för bäst betalning av slaktdjur mellan 275–425 kg. Av de utslagskor, alltså kor som av olika anledningar (exempelvis dålig produktion, nedsatt fertilitet, ej fungerande i robot etc.) inte längre behålls i produktion, så når ca 40% inte målvikten på 275 kg. Dessa kor anses ha ett lågt slaktvärde och en stor del av köttet går endast till köttfärs, vilket minskar värdet på kon. Projektet syftar till att utvärdera olika utfodringsstrategier och nyttja vallfoder och sidoströmmar från spannmåls- och livsmedelsindustrin för att på ett resurseffektivt sätt förbättra slaktkroppskvalitet. Mjölkkor i olika åldrar och av rasen holstein, hålls på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning i Skara och utfodras i 100 dagar. Produktionsdata rörande foderintag, vikt- och hullförändring, slaktkroppsegenskaper samt vikt på bakpartens styckdetaljer samlas in och ekonomiska kalkyler genomförs för att utvärdera om en slutgödningsstrategi är lönsam att genomföra på gårdsnivå. Även den sensoriska kvalitén på ryggbiff utvärderas med hjälp av en tränad sensorisk panel.

Utöver slutgödning av utslagskor syftar projektet även till att hitta vägar för att öka nyttjandet av hjärta, lever och njurar från nötkreatur. Tillsammans med samarbetspartners utvecklas produkter baserade på lever och njure och testas i det offentliga köket. Preferenstester genomföras för att utvärdera acceptans och gillande av produkter som baserats på dessa organ. Även sensoriska analyser av hjärta, lever och njure genomförs av tränad sensorisk panel.

Projektet i helhet syftar till att hitta innovativa sätt att bättre använda utslagskor från mjölkproduktionen och öka värdet samt nyttjandet av varje enskild individ. För att lyckas med detta är avsikten med projektet att:

  • Förstå faktorer som påverkar acceptansen av inälvsmat i olika åldersgrupper.
  • Utveckla innovativa och attraktiva produkter baserade på inälvor för att öka nyttjandet av hela djuret.
  • Utvärdera konsumenternas uppskattning, det vill säga den sensoriska kvaliteten, av produkterna baserade på inälvor.
  • Utvärdera effekterna av olika utfodringsstrategier för utslagskor, baserat på biprodukter från energi- och livsmedelsindustrin, på sensorisk köttkvalitet och köttutbyte.
  • Utveckla ett beskrivande vokabulär för sensoriska egenskaper hos kött genom att kombinera erfarenhet och kunskap från tränade analytiska paneler och kockar.
  • Utvärdera de ekonomiska incitamenten för lantbrukare att använda slutgödning av mjölkkor på besättningsnivå.

 

HolsteinHalmbädd.jpg

Utslagskor av rasen holstein ingår i slutgödningsstudien, som utförs på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning. Foto: Karin Wallin

Ryggbiff

Mätning av ryggbiffen genomförs på samtliga djur i försöket. Välmarmorerad ryggbiff från ko som slutgötts i 100 dagar. Foto: Karin Wallin

Finansiärer:

 

Formas logo

 

Logga Region Västra Götaland

Logga Stiftelsen Lantbruksforskning

Illustration: SLUs logotyp.

Basmedel till Götala nöt- och lammköttsforskning finansieras av SLU.

Fakta:

Projektansvarig:

Anders Karlsson, anders.h.karlsson@slu.se

Postdoktor (ansvarig för genomförande):

Johanna Friman, johanna.friman@slu.se

Samarbetspartners:

Exceptionell Råvara, Högskolan Kristianstad,

Södertälje kommun,

Skövde slakteri, Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen, Svenska Foder, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Läs mer:

Kornas snabba viktresa. Radiointervju, P4 Skaraborg, 2023.