Kolugnt i stallet – avel för temperament hos mjölkkor

Senast ändrad: 01 december 2022

Mjölkkors temperament och beteende har betydelse både för kons välfärd och för stallpersonalens arbetsmiljö. Målet med den här studien är att förbättra avelsvärderingen för temperament hos mjölkkor genom att utnyttja olika typer av data som registreras automatiskt på gården, via till exempel mjölkmaskinen. Kor med ett temperament som är väl anpassat för den miljö hon befinner sig i kan antas uppleva mindre stress, och det kan leda till en förbättrad arbetsmiljö med lägre risk för olyckor och skador på djur och människor. Projektet utförs i ett samarbete mellan SLU och Växa Sverige.

I projektet vill vi undersöka om automatiska registreringar av beteende, som samlas in på gårdsnivå via SLUs infrastruktursatsning Gigacow, leder till bättre och säkrare avelsvärdering för kors temperament. I en första del av projektet kommer vi att genomföra en intervjustudie, där vi ber lantbrukare beskriva vad gott temperament egentligen innebär för dom. På så sätt kan vi få svar på vilken typ av beteende som är mest angeläget att fånga upp i en avelsvärdering, samt om det finns skillander mellan gårdar med olika typer av mjölkningssystem, raser eller besättningsstorlek. Baserat på intervjuerna kommer vi genomföra beteendestudier för att mäta de egenskaper som lantbrukarna beskriver som angelägna. Till sist kommer vi att undersöka om några av dessa beteendeegenskaper hänger samman med egenskaper som registreras via till exempel automatiska mjölkningssystem eller andra typer av sensorer som finns tillgängliga på gårdar som ingår i Gigacow. Dessa data skulle i så fall kunna utgöra grund för avelsurval.

Fakta:

Projektet finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).

Projektet startade 2022 och löper till slutet av 2025.

Projektledare är Katja Nilsson, och i projektgruppen ingår från SLU även Tomas Klingström, Teresa Johansson och Lotta Rydhmer, samt Freddy Fikse från Växa Sverige.