GenTORE

Senast ändrad: 01 februari 2018

I EU-projektet GenTORE utvecklar och prövar vi genomiska verktyg för att optimera resiliens och effektivitet på djur- och systemnivå.

GenTORE - "Genomiska verktyg för att optimera resiliens och effektivitet" - är ett femårigt EU-finansierat projekt inom H2020. Syftet med GenTORE är att utveckla innovativa genomiska verktyg för selektion och produktionsuppföljning på gårdsnivå, i syfte att optimera nötkreaturs hållbarhet och effektivitet i olika miljöer. Dessa verktyg kommer att användas inom hela produktionssystem (mjölk och nötkött) och därigenom öka den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten för europeisk livsmedelsproduktion. För att uppnå detta för GenTORE samman:

  1. Tvärvetenskaplig expertis inom genomik, miljöutvärdering, näringsfysiologi, förebyggande djurhälsovård, precisionslantbruk, matematisk modellering och socioekonomi
  2. Samarbetspartners och intressenter som representerar avelsorganisationer, jordbruksteknikföretag, lantbruks- och veterinärrådgivning
  3. En unik databas som innehåller över 1 miljon genotyper

Tillsammans kommer vi i detta projekt utveckla verktyg för:

  • Val av ras och selektion av avelsdjur
  • Karakterisering av olika jordbruksmiljöer
  • Storskalig fenotypning med användning på ny teknik
  • Hantering av rekrytering och utslagning på gårdsnivå
  • Konsekvensbedömning vad gäller gårdens resiliens då djurs genetiska kapacitet och skötselrutiner förändras

Verktygen i GenTORE utformas för att kunna användas under kommersiella förhållanden i slutet av projektet. De kommer att leda till en bättre användning av husdjursgenetiska resurser, t.ex. användning av korsning för att bäst utnyttja den lokala produktionsmiljön. De kommer också möjliggöra för lantbrukare, deras rådgivare och beslutsfattare att bedöma den relativa betydelsen av avel för resiliens jämfört med avel för effektivitet, med avseende på hela produktionssystemets resiliens. Därmed kommer GenTORE inte bara att underlätta användningen av genomisk information för värdering av egenskaper som har betydelse för djurens resiliens och effektivitet, men också att öka livsmedelsproduktionens resiliens med avseende på framtida utmaningar, såsom klimatförändringar och livsmedelsförsörjning.

Interbull Center bidrar med datautbyte, kvalitetssäkring och utveckling av en fenotyp-databas. Forskare från vår och andra institutioner vid SLU bidrar också till projektet genom att bygga scenarier för att förutse konsekvenser av olika avels- och skötselstrategier under framtida, förändrade klimatförhållanden.

Fakta:

Projektet är finansierat av: EUs Horisont 2020 Forskning och Innovationsprogram

Projekttid: 2017 - 2022

Projektledare: Nic Friggens, INRA AgroParisTech, Frankrike.

Kontaktpersoner vid institutionen: Toine Roozen och Lotta Rydhmer

Övriga medverkande: Projektgruppen omfattar universitet, institut och företag från Frankrike, Sverige, Danmark, Irland, Tyskland, Spanien, Schweiz, Polen, Storbritannien, Nederländerna och Italien. De europeiska organisationerna EFFAB och EAAP är också partners.