Kan ett system med låg input vara lösningen för framtida mjölkproduktion?

Senast ändrad: 14 maj 2024
mjölkor i hage

Eftersom externa resurser och speciellt utfodringskostnaderna står för den största delen av insatsvarorna i mjölkproduktion, så är det viktigt att utforska andra alternativ. Projektet syftar till att undersöka hur djurhälsa, djurvälfärd, jordbruksekonomi och miljö påverkas i svensk ekologisk mjölkproduktion utan externa insatsmedel såsom koncentrat, och där grovfoderproduktion och bete är fokus för utfodringen.

Mjölkproduktionen genomgår nu en intensifiering och utvecklingen mot större gårdar har accelererat. En hög input och en hög output (HIHO) tenderar att vara positivt för gårdsekonomin. Det finns dock också en ökande medvetenhet om även de negativa effekterna av HIHO på miljön, djurens välbefinnande och hälsa. Det är därför viktigt att utforska mer hållbara, alternativa system. LILO (Low Input/Low Output) syftar till att flytta fokuset från att maximera produktionen till att minimera användningen av externa insatsvaror och öka användningen av naturbetesmarker, högkvalitativt grovfoder och egenodlade spannmål. Detta skulle öka självförsörjningsgraden på gårdarna och potentiellt förbättra hållbarheten i den svenska livsmedelsproduktionen, samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls och djurens hälsa och välbefinnande främjas. 

Detta är också i linje med den svenska regeringens mål att 30% av den svenska jordbruksmarken ska användas för ekologiskt jordbruk, samtidigt som man strävar efter att 60% av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska bestå av ekologiska produkter år 2030.    

Hypotes  

Ett system med låg input kommer att förbättra djurens välbefinnande, hälsa, gårdens ekonomi och förbättra miljöprestandan

 

    

Fakta:

Finansiär:

SLU Ekoforsk

Projektperiod:

Projektet pågår mellan februari 2024 och februari 2028 

Projektgrupp:   

Projektgruppen består av:

Annie Hägglund: annie.hagglund@slu.se (Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU)

Nils Fall: Nils.Fall@slu.se (Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU)

Pernilla Tidåker: Pernilla.Tidaker@slu.se (Institutionen för energi och teknik, SLU)

Rebecca Danielsson: Rebecca.Danielsson@slu.se (Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd)

Karin Alvåsen: Karin.Alvasen@slu.se (Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU)

Referensgrupp:   

Medlemmar i gruppen är:

Niels Andresen (Hushållningssällskapets intensivrådgivning i Skåne/SLU Centre for Organic Food and Farming)
Johanna Karlsson (Växa)
Camilla Mannich Uggla (KRAV)
Rolf Spörndly (Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd)


Kontaktinformation

Annie Hägglund
Phd student

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Department of Clinical Sciences
Box 7054, S - 750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26
Phone: 076-1194820
annie.hagglund@slu.sewww.slu.se