HGEN ReDiverse

Senast ändrad: 04 december 2019

Europeiska röda raser av mjölkkor har unik genetisk variation. De röda mjölkraserna har många bra egenskaper för produktion av mjölk. De har även bra hälsoegenskaper. Det finns flera olika raser i olika länder. Raserna är väl anpassade till olika lokala miljöer. De ersätts dock alltmer av rasen Holstein. Därmed hotas unik genetisk mångfald hos röda mjölkraser.

Europeiska röda mjölkraser har unika egenskaper som är värdefulla för mjölkbönder. Egenskaperna är också värdefulla för konsumenter av mjölkprodukter. Inom ReDiverse vill vi hitta de genetiska varianter som påverkar dessa egenskaper. Vi vill också hitta genetiska varianter som endast finns hos röda mjölkraser och inte hos andra raser. Denna kunskap ska användas till att utveckla ett modernt avelsprogram. Avelsprogrammet ska leda till att fördelaktiga genetiska varianter blir vanligare. Avelsprogrammet kommer också att planeras så att den genetiska variationen i raserna behålls.

ReDiverse ska också utforska vad jordbrukarnas tycker om egenskaper hos de röda mjölkraserna. Dessutom ska projektet öka de samarbeten som finns och skapa nya internationella nätverk. ReDiverse ska utveckla flexibla avelsprogram. Detta ska ske genom att kombinera resultat från analys av jordbrukarnas åsikter med undersökningar om framtida avelsmål och bedömning av effekterna av statliga regler och förordningar.

ReDiverse ska utveckla ett SNP-chip för europeiska röda mjölkraser. Med SNP-chip kan man undersöka variation som finns i DNA på många bestämda platser på kromosomer. Detta SNP-chip kommer att undersöka DNA där det finns viktig variation just i de röda mjölkraserna. SNP-chipet ska användas för att skapa en referenspopulation. Denna behövs för att kunna välja ut djur för avel baserat på deras DNA.

Inom ReDiverse finns en helhetssyn som bygger på samarbete mellan forskare inom områdena genetik, proteomik, ekonomi och samhällsvetenskap. ReDiverse ska säkerställa att avelsprogram snabbt kan anpassas till framtida behov. Avelsprogram kan utformas för att på ett hållbart sätt ge ekonomisk bärkraft och bevarande av genetisk mångfald. Konkurrenskraften hos raserna kan stärkas genom att belysa och öka deras ekonomiska och sociala värde. Avvägningen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala intressen kommer att garantera en hållbar produktion av mjölk. Det kommer också att förbättra djurskyddet och bidra till att utveckla landsbygden.