Hållbar livsmedelsproduktion från svenska mjölkgårdar

Senast ändrad: 26 januari 2024
Ko på bete som har huvudet inuti en utfodringsmaskin. Foto.

Detta projekt ska undersöka hur man minskar metanutsläppen från mjölkproduktionen i Sverige, genom förändring av djurens foderstat och på ett ekonomisk och ekologisk hållbart sätt.

Sverige lämpligt för livsmedelsproduktion med idisslare

Ur ett globalt perspektiv beräknas en stor del av den areal som för närvarande används för livsmedelsproduktion inom Europeiska unionen tappa sin livsmedelsproducerande kapacitet på grund av klimatförändringar, salthalt och erosion. Nästan 50 procent av jordbruksmarken i Sverige används idag till vall och grönfoder, och på många platser är det svårt att odla andra grödor, framförallt för direkt humankonsumtion. Trots de goda förutsättningarna för mjölk- och köttproduktion i Sverige är självförsörjningen av mjölk och mejeriprodukter bara cirka 74 procent (varav ost drygt 40 procent) och nötkött 54 procent.

Hållbara livsmedelssystem med minskade utsläpp

Livsmedelsproduktion från idisslare passar väl för svenska förhållanden, men kommer att behöva anpassas för att uppfylla klimat- och hållbarhetsmål. Bidraget från idisslare till jordbrukets utsläpp av växthusgaser sker främst på grund av metanutsläpp från mag- tarmkanalen och från flytgödsel. Genom att minska metanutsläppen, kan man öka effektiviteten inom mjölkproduktionen och skapa en mer hållbar produkt. Nyligen har användningen av den tropiska rödalgen Asparagopsis taxiformis väckt uppmärksamhet eftersom den minskar CH4 från mjölkkor med upp till 80 %. Detta alternativ är dock inte hållbart då odling och torkning av algen kräver stora mängder fossila bränslen och dte finns också potentiella hälsoproblem och negativa effekter på mjölkkvaliteten.

Havre; en naturlig, närproducerad utsläppsminskare?

Tidigare resultat har visat att fett kan minska CH4 -produktionen hos mjölkkor med 20 % utan någon negativ effekt på mjölkproduktionen. Att använda högfettshavre i stället för korn eller vete, och i jämförelse med kallpressad rapskaka (biprodukt från produktion av rapsolja) i foderstater till mjölkkor är outforskat och har potential att minska utsläpp av CH4 utan att äventyra djurens prestanda eller hälsa. Projektet kommer att använda en automatiserad teknik för att mäta gasproduktion in vitro för att jämföra CH4-utsläpp mellan olika typer av högfettshavre kombinerat med gräs- eller majsensilage. Man kan med denna metod undersöka ett stort antal foderprover samtidigt för att sedan välja ut några som mer noggrant skall utvärderas på levande djur. Vi kommer även mäta metanproduktion från träck som vi samlar upp från korna i försöket för att kvantifiera totala utsläpp av CH4.

Fakta:

Projektet finansieras av Stiftelsen Seydlitz MP bolagen.