Tillämpning av positiva djurvälfärdsindikatorer inom mjölkproduktionen

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Svart-vit ko tittar in i kameran

Ett djurs välfärd är beroende av balansen mellan negativa och positiva upplevelser, men vi saknar idag sätt att mäta de positiva upplevelserna. Projektets syfte är att finna praktiska och validerade indikatorer för positiv djurvälfärd hos mjölkkor, samt undersöka hur vi bäst kan använda dessa för att mäta positiva upplevelser hos svenska mjölkkor.

Vårt syfte är att utveckla ett djurvälfärdsprotokoll för mjölkkor baserat på positiva indikatorer. Den mesta nuvarande forskningen på djurvälfärd har fokuserat på negativa aspekter, men idag är där ett ökat intresse för positiva erfarenheter hos djuren och därför hur man kan mäta dessa. Genom att inkludera mått för positiva erfarenheter i djurvälfärdsprotokoll kan man få en mer komplett bild av kors välfärd, och dessutom visa på fördelarna med att gå längre än den lagstadgade nivån.  

Projektet består av två stora experimentella studier. Den ena utförs på SLU:s försöksgård, med syftet att förfina observationsmetoderna, den andra kommer at utföras i ett stort antal kommersiella mjölkbesättningar. Vi kommer också att registrera lantmännens attityder och besättningens ekonomiska resultat för att undersöka hur de förhåller sig i förhållande till välfärden i besättningen. I slutet av projektet kommer vi att undersöka möjliga framtida metoder för att främja positiv välfärd hos kor, detta kommer att göras med hjälp av fokusgrupper och intervjuer med intressenter, inklusive konsumenter.

Fakta:

Projektdeltagare:

  • Linda Keeling and Diana de Oliveira, Department of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
  • Björn Forkman, Department of Veterinary and Animal Sciences, University of Copenhagen, Denmark
  • Ann-Kristin Nyman and Louise Winblad von Walter, Växa Sverige, Stockholm, Sweden
  • Jacob Bull, Centre for Gender Research, Uppsala University, Sweden

Kontakt: Linda Keeling

Finansiering: Finansierat av det svenska forskningsrådet FORMAS

Publikationer: