Söka vägar till ekonomiskt hållbar lammköttsproduktion med hjälp av en expertpanel

Senast ändrad: 26 januari 2024

Syftet med projektet är att söka vägar till en lönsam och därmed växande och ekonomiskt hållbar svensk lammköttsproduktion med hjälp av en expertpanel bestående av lammproducenter, rådgivare och forskare. Målet är att hitta produktionsformer där intäkterna täcker alla produktionskostnader, inte bara kortsiktiga rörliga kostnader, utan också investeringar i nya byggnader, lantarbetarlön och avskrivningar på stängsel och maskiner.

Får på bete

Projektet genomförs i form av en Delfistudie, som baseras på en fråga som presenteras för en expertpanel av respondenter, som oberoende av varandra försöker svara på frågan. Respondenterna i vår studie kommer att presenteras för en bidragskalkyl för antingen höst- eller vårlammsproduktion. Frågan de får i uppgift att besvara är “Vad kan man göra för att täckningsbidrag 2 (TB2) ska bli positivt?”. Expertpanelens uppgift är sedan att göra ändringar i kalkylen för att uppnå full, långsiktig kostnadstäckning. Grundkalkylerna, baserade på länsstyrelsen Västra Götalands bidragskalkyler för konventionell produktion, uppvisar i grundläget ett negativt TB2. Ändringarna som respondenterna kan göra handlar om att minska kostnaderna och/eller öka intäkterna. Varje respondent ger sitt svar på hur detta ska åstadkommas och motiverar också varför man gett detta svar. Intervjuerna med respondenterna och ifyllandet av bidragskalkylen sker digitalt. Efter första intervjurundan sammanställs svaren och skickas ut till respondenterna, som då får möjlighet att revidera sina svar. Även dessa svar sammanställs och skickas återigen ut till respondenterna. Denna procedur upprepas till dess att respondenterna är nöjda och inte gör några vidare förändringar i sina svar. Projektet pågår till och med juni 2024.

Preliminära resultat visar att produktion av höstlamm med Gotlandsfår kan ge full långsiktig kostnadstäckning (positivt TB2) bl.a. genom att ta ut ett högt mervärde för skinnen och minska arbetsåtgången. Det förstnämnda förutsätter dock ett stort intresse och kunskap om marknad och försäljning hos producenten.

Projektet finansieras av: Stiftelsen lantbruksforskning

Kontakt:

Mikaela Jardstedt, mikaela.jardstedt@slu.se

Karl-Ivar Kumm, karl-ivar.kumm@slu.se


Kontaktinformation