Komplexa utmaningar kräver ett tvärvetenskapligt tänkande

Senast ändrad: 08 maj 2023
Pennor i många olika färger. Foto.

Komplexa utmaningar kräver en palett av lösningar och ett brett tänkande, en palett i många färger. Ett av framtidsplattformarnas viktigaste mål är att utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt genom att initiera och möjliggöra samarbete över vetenskapliga disciplingränser.

Samhällets hållbarhetsutmaningar kan inte lösas genom att angripa dem utifrån enskilda perspektiv. Hållbarhet beror på ett komplext samspel mellan många olika faktorer och riktningsändringar påverkas av bland annat maktförhållanden och värderingar vilket innebär att det inte finns en rätt eller en fel väg att gå. Det går helt enkelt inte att lösa utmaningarna utan samverkan där olika discipliner, perspektiv och värderingar inkluderas och möts.

Så här jobbar framtidsplattformarna med tvärvetenskap

SLU:s framtidsplattformar har i uppdrag att adressera komplexa vetenskapliga frågeställningar som rör långsiktiga hållbarhetsutmaningar genom att utveckla tvärdisciplinära samarbeten och arbetssätt.

Vi stimulerar tvärdisciplinära samarbeten genom att skapa mötesplatser för att underlätta mötet mellan olika discipliner och för att stimulera diskussioner och idéer kring olika teman.

Vi strävar efter att ha ett brett och tvärdisciplinärt angreppsätt i de flesta av de aktiviteter som genomförs, och genom de ekonomiska stöd som plattformarna erbjuder.

Vi jobbar med interna tvärdisciplinära workshopar där forskare får bredda sina nätverk och där vi diskuterar olika möjligheter för samarbeten och aktiviteter, och vi erbjuder olika slags stöd i samband med tvärvetenskapliga ansökningsprocesser.

Vad menar vi med tvärvetenskaplig forskning?

Med mång- och tvärvetenskaplig forskning menar vi forskning som innefattar teori, metod eller forskningsansatser från mer än en vetenskaplig disciplin eller vetenskapligt område. I mångvetenskaplig (multidisciplinär) forskning används dessa teorier, metoder eller ansatser sida vid sida, och i tvärvetenskaplig forskning i bemärkelsen interdisciplinär integreras dessa i åtminstone viss utsträckning. Tvärvetenskap i bemärkelsen transdisciplinär inkluderar även annan kunskap än akademisk kunskap, exempelvis praktisk kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap.