Ur SLU:s kunskapsbank

Rekordstort utbrott av granbarkborre – orsaker och vad man kan göra

Senast ändrad: 10 augusti 2023
Granbarkborre i närbild.

Granbarkborre är den viktigaste skadegöraren på äldre granskog i Europa eftersom den periodvis dödar stora volymer skog under så kallade utbrott. Just nu är vi drabbade av det största utbrottet av granbarkborre som registrerats i Sverige.

Hittills har 26 miljoner kubikmeter granskog dödats Götaland och Svealand sedan utbrottet startade under 2018, och det är ännu inte avslutat. Detta motsvarar 69 procent av den totala dödade volymen under de sex utbrott som drabbat Sverige sedan 1961 (Figur 1). Under 2020 och 2021 har ca 8 miljoner kubikmeter årligen dödats vilket motsvarar 1 procent av virkesförrådet, och 24 procent av årstillväxten, av gran i Götaland och Svealand. Av de sex utbrotten har tre initierats av stora stormfällningar, två av varma och torra somrar medan ett startade av okänd anledning.

Varför startar utbrott efter stormfällningar och varma torra somrar?

Både stora stormfällningar, och extremt torra och varma somrar, skapar ett överutbud av stressade träd med kraftigt nedsatt försvarsförmåga mot angrepp av granbarkborre. Detta gynnar granbarkborrarna på två sätt: 1) de flesta hittar lämpliga träd att föröka sig i, och 2) förökningsframgången i angripna träd blir hög. Det senare som ett resultat av trädens låga försvarsförmåga vilket leder till att färre granbarkborrar krävs för att övervinna deras försvar (det vill säga en lägre angreppstäthet) vilket i sin tur innebär minskad konkurrens om maten mellan larverna. Sammantaget innebär detta att antalet barkborrar ökar kraftigt och därmed blir tillräckligt många för att även kunna döda mer motståndskraftiga träd under de följande åren.

När det gäller stormfällningar är det bara de allra största som har initierat utbrott – höststormarna 1969 (Götaland och Svealand), Gudrun 2005 (Götaland) samt Dagmar och Ivar 2011 respektive 2013 (Norrland). En förklaring till detta kan vara att vid mindre stormfällningar har skogsbruket tid att upparbeta huvuddelen av de stormfällda träden innan barkborrarna hinner föröka sig i dem. Det nu pågående utbrottet startade under den exceptionellt varma och torra sommaren 2018 vilket illustrerar hur känslig vår granskog är för denna typ av stressande väder.

Figur som visar tydligt hur mängden dödad volym stigit de senaste åren. Det syns också att skillnaden är stor mellan olika delar av Sverige men minst dödad skog i norr.

Figur 1. Kumulativ volym granskog dödad av granbarkborre 1961–2021.

Oklart varför utbrott upphör

Vi vet mindre om varför utbrott upphör än varför de startar. Det är en viktig fråga eftersom ju längre ett utbrott pågår, desto större volym kommer att dödas. Vi utnyttjar därför det pågående utbrottet för att öka kunskapen om detta. Varje höst sedan starten av utbrottet 2018 har vi tagit barkprover från dödade träd i Småland. Från barkproven avläser vi granbarkborrarnas förökningsframgång, angreppstäthet och förekomsten av konkurrenter och fiender.

Hypotesen är att granbarkborrens förökningsframgång kommer att minska över tid som ett resultat av att trädens motståndskraft stärks efter den torra sommaren 2018, och att tätheten av konkurrenter och fiender ökar som ett resultat av den ökande mängden barkborrar. Preliminära analyser visar att förökningsframgången sjönk från 5,1 döttrar per hona under 2018 till 0,6 under 2020 för att sedan öka igen till 2,0 under 2021. Det pågående utbrottet visar dock inga tecken på att avta ännu.

En möjlig förklaring till detta kan vara att även somrarna efter 2018 har varit ovanligt varma. Det innebär att träden fortsatt kan ha utsatts för viss torkstress och därför haft nedsatt försvarsförmåga, att barkborrarna gynnats genom att de hunnit anlägga fler syskonkullar och att en ökad andel av den nya generationen hunnit föröka sig samma sommar som de utvecklats. Sammantaget leder detta till att fler träd dödats. Man kan då fråga sig vad som krävs för att utbrottet ska upphöra. I Centraleuropa, som också drabbats hårt av granbarkborreutbrott efter flera varma och torra somrar, har utbrottet minskat i omfattning först efter några svala och regniga somrar. Det kan konstateras att det nu pågående utbrottet är en förvarning om vad vi kan förvänta oss i ett framtida varmare klimat.

 

Skyddade områden orsakar inte granbarkborreutbrott

Det påstås ibland att skyddade områden ökar risken för utbrott. Detta är ett orimligt påstående av två skäl. För det första krävs det en storskalig störning för att utbrott överhuvudtaget ska uppkomma. För det andra är arealen skog med hög risk att bli angripen av granbarkborre (här definierad som minst 70 procent gran och minst 20 m beståndshöjd) liten i formellt skyddade områden jämfört med den totala skogsarealen definierad enligt ovan: 2 procent i Götaland och 6 procent i södra Norrland (uppgifter saknas för Svealand).

Det faktum att de angripna träden ofta lämnas i skyddade områden brukar även framhållas som ett bekymmer. Detta ska då ställas i relation till att uppskattningsvis 75–80 procent av de årsdödade träden fortfarande stod kvar i skogen under september i Götaland och Svealand under 2020–2021, och dessutom 62 procent av träden angripna under föregående år, enligt SLU:s undersökningar av volym dödad skog. En analys där SLU skiljde på provytor i brukad skog och i skyddade områden visade inte på någon dramatisk skillnad i risken för angrepp, med andra ord den absoluta huvuddelen av de kvarstående träden finns i den brukade skogen.

I de fall det finns stora angrepp i skyddade områden (eller i produktionsskogen) så kan de förstås påverka de allra närmaste grannarna. Hur stor betydelse en specifik grupp av fjolårsangripna träd har för uppkomsten av nya angrepp i närområdet är ofta svårt att avgöra eftersom barkborrarna i ett angripet träd kommer från många olika platser i det omgivande skogslandskapet. Men, baserat på nuvarande kunskap talar det mesta för att även stora lokala populationers dominerande inflytande över uppkomsten av nya angrepp begränsar sig till några hundra meter ut i omgivande skog. I ett pågående forskningsprojekt kommer vi att med hjälp av satellitbilder studera hur stor risken för angrepp är i och kring skyddade områden i jämförelse med övriga angrepp i landskapet, och hur detta är kopplat till viktiga skogsstrukturer. Även granbarkborrens förökningsframgång, och förekomsten av dess fiender, jämförs mellan skyddade områden och produktionsskog.

Svårt att bekämpa utbrott

Det är inte möjligt att med bekämpning avsluta storskaliga utbrott. Därför får man i stället inrikta sig på att minska de ekonomiska förlusterna så mycket som möjligt. Den helt dominerande bekämpningsmetoden är avverkning och bortforsling av angripna träd. Förutom att oskadliggöra en del barkborrar så räddar man även virkesvärden.

Effektivast är sommaravverkning medan barkborrarna fortfarande är i larv-/puppstadium och då virkesvärdet fortfarande är högt. Om man väntar till vintern med avverkning har många barkborrar lämnat träden för övervintring i marken.

En ny undersökning av bekämpningseffekten vid vinteravverkning av dödade träd visar att man i bästa fall reducerar antalet barkborrar med 40 procent jämfört med om träden får stå kvar, men att man i de allra flesta fallen får räkna med en betydligt lägre reduktion. Tyvärr är det bara en mindre andel av de angripna träden som hinner tas om hand före vintern eftersom det är svårt att upptäcka dem under sommaren samt att det finns begränsningar i avverkningsresurser och avsättning för virke från dödade träd.

Riskspridning en bra strategi på lång sikt

Med tanke på erfarenheterna av det nu pågående utbrottet, och att risken för extremt varma och torra somrar kommer att öka i ett framtida varmare klimat, är det mycket viktigt att nu anlägga och sköta bestånd så att de blir så motståndskraftiga som möjligt mot barkborreangrepp.

Undersökningar har visat att volymrika äldre granbestånd löper störst risk att angripas medan gran i blandskog löper mindre risk. I pågående forskning undersöker vi nu mer i detalj vilka beståndstyper och ståndorter som varit mest utsatta för angrepp under det pågående utbrottet och vilka mekanismer som kan förklara dessa mönster.

Den snabba utvecklingen inom fjärranalys och insamling av skördardata erbjuder helt nya verktyg för sådan forskning. Granen kommer att vara ett viktigt trädslag under överskådlig framtid i stora delar av Sverige. Men i regioner där risken för sommartorka är extra stor, som i sydöstra Götaland och Svealand, bör man minska andelen gran, och på vissa typer av ståndorter kanske helt övergå till andra trädslag. Dessutom bör man sträva efter att odla gran tillsammans med tall och björk i högre utsträckning.

Artikeln har tidigare publicerats i KSLA:s tidskrift med temat Friska skogar -hur når vi dit

Referenser

Schroeder, M. 2008. Vilka stormluckor löper störst risk att koloniseras av granbarkborre? Fakta Skog 2008 nr 6.

Marini, L., Økland, B., Jönsson, A. M., Bentz, B., Carroll, A., Forster, B., Grégoire, J.-C. Hurling, R., Nageleisen, L. M., Netherer, S., Ravn, H.P ., Weed, A. & and Schroeder, M. 2017. Climate drivers of bark beetle outbreak dynamics in Norway spruce forests. Eco-graphy 40: 1426–1435.

Schroeder, M. & Kärvemo, S. 2015. Var är risken störst för att granbarkborre ska döda träd? Fakta Skog 2015 nr 7.

Schroeder, M. & Weslien, J. 2020. Skyddade områden och risk för angrepp av granbarkborre. Fakta Skog 2020 nr 3.

Weslien, J., Öhrn, P. & Schroeder, M. 2022. Effekt på granbarkborren och dess fiender vid vinteravverkning av dödade granar. Skogforsk arbetsrapport 1110–2022.

Fakta:

Granbarkborrarnas liv

Granbarkborre (Ips typographus) är en 4 mm lång skalbagge. Flygperioden börjar i april/maj i södra Sverige. Hanen gnager sig in i barken på granar och avger ett feromon (artspecifikt doftämne) som verkar starkt lockande på bägge könen.

Levande granar försvarar sig genom att utsöndra kåda och genom att utveckla en så kallad reaktionszon med höga koncentrationer av giftiga terpener runt angreppet.

Granbarkborren för med sig många olika mikroorganismer varav en del hjälper granbarkborren att övervinna trädens försvar. Varje hane lockar till sig en eller flera honor som gnager var sin modergång under barken där de lägger sina ägg. Ur äggen kläcks larver som äter av innerbarken och som sedan utvecklas till nya granbarkborrar.

Gångar i ved.

Barkprov från en gran dödad av granbarkborre. På bilden syns granbarkborrens modergångar
(lodräta) och larvgångar (horisontella). Foto: Danja Fritscher.