Ur SLU:s kunskapsbank

Närnaturen viktig för storstaden

Senast ändrad: 18 maj 2021

Med kunskap om vilka friluftsaktiviteter människor föredrar finns bättre förutsättningar att anpassa rekreationsutbudet. Preliminära resultat från en enkätundersökning bland invånare som besökt två friluftsområden i Göteborg och Malmö visar att närnaturen är viktig. Promenader, jogging, svamp- och bärplockning är populärt på båda ställena men det finns också skillnader. I Göteborg var hund- rastning vanligast medan golf toppade i Malmö, något som berodde på områdenas skilda karaktärer. Göteborgsrespondenterna använde sitt närområde betydligt flitigare än Malmörespondenterna.

Delsjön naturreservat

Delsjöområdet är ett 760 hektar stort friluftsområde öster om Göteborgs stad, ca 12 km från Göteborgs centrum. Den brutna terrängen och sjöarna gör att området är varierat med hällmarker, tall- och rishedar, lövskogar och myrmarker. I området finns gott om stigar. Foto Stuart Chalmer.

Prioritera rätt

Allemansrätten erbjuder fri tillgång till större delen av den svenska naturen. Studier om sambandet mellan allemansrätt och friluftsliv har oftast varit fokuserat på utbudet, det vill säga tillgången till rekreation. För att kunna prioritera rätt behöver man också känna till hur människor efterfrågar olika aktiviteter och hur de värderar dem. Då blir det lättare att styra samhällets resurser så att de motsvarar människors behov.

Torup och Delsjön

En studie inom ramen för Future Forests har undersökt hur ofta människor vistas i sin närnatur, vad de helst gör där och vad de är beredda att betala för olika aktiviteter. Studien är en uppföljning av en nationell undersökning (Ezebilo et al. 2015), men här har vi tittat närmare på de båda friluftsområdena Delsjö utanför Göteborg och Torup utanför Malmö.

Torups slott

Torups rekreationsområde ligger ca 15 km öster om Malmö centrum. Området runt Torups slott och friluftsgård är ett populärt utflyktsmål för Malmöbor som vill motionera, vandra eller spela golf. Torups bokskog är ett 340 hektar stort område med spännande gamla träd och en mångfald av ovanliga insekter. Foto Francois Polito, Wikipedia commons.

Data samlades in genom en enkät bland slumpvis utvalda invånare i storstadsområdena. Av de svarande i Göteborgsområdet hade knappt 90 % besökt Delsjöområdet någon gång det senaste året. Motsvarande siffra för Torup var cirka 50 %.

Värdet av friluftsaktiviteterna studerades med metoden ”viljan att betala” (willingness to pay, WTP). De som använde områdena fick helt enkelt svara på vad de skulle betala för att inte förlora Delsjö respektive Torup som friluftsområden.

Stora skillnader

Undersökningen visar på både likheter och skillnader mellan Göteborg och Malmö, såväl när det gäller hur ofta människor är ute i naturen som vad de gör där. Viljan att betala och vad de kan tänka sig att betala för varierar också.

De preliminära resultaten tyder på att Göteborgsrespondenterna är mera ute i Delsjöområdet än vad Malmörespondenterna är i Torupområdet, närmare bestämt cirka 70 gånger om året jämfört med cirka 10. Därmed motsvarar göteborgarnas samlade friluftsaktiviteter exakt det genomsnitt som framkom i den nationella undersökningen av prioriteringar och viljan att betala för rekreationsmöjligheter nära hemmet.

Promenader i topp

De vanligaste aktiviteterna i Delsjöområdet är enligt de preliminära analyserna nöjes- och träningspromenader, följda av jogging, svampplockning och bärplockning. I Torup leder samma aktiviteter, men svamp och bär kommer före jogging i popularitet.

Cykla med mountainbike, åka långfärdsskidor och solbada är populärt i Delsjöområdet, men förekommer inte i Torup. Å andra sidan ägnar sig besökarna i Torupområdet åt golf och orientering, vilket inte förekommer i Delsjöområdet. Golf är naturligt att det hamnar högt i Torup eftersom det finns en stor golfbana där.

Delsjön resultat

Torup resultat

Figurerna visar hur många av dem som hade besökt Delsjö respektive Torup som hade utfört olika aktiviteter under det senaste året.

Hundägare flitigast i Delsjö

Om man tittar på vilka besökare som mest frekvent återkommer till Delsjöområdet, så leder de som går hundpromenade,r följda av cyklister både på vägar och i terrängen. Däremot var det inte lika vanligt att använda området för picknick.

I Torupområdet är golfspelarna de som återkommer mest frekvent, följda av fotvandrare och hundägare. Också här är det färre som återkommer för picknick.

Varierande värdering av aktiviteter

Besökarna i Delsjöområdet förklarade sig beredda att betala i genomsnitt cirka 2 500 kronor om året för sina friluftsaktiviteter, medan motsvarande siffra för Torupområdet var knappt 2 000 kronor. Det visar i alla fall den preliminära analysen. Siffrorna är betydligt lägre än motsvarande värde för genomsnittet i alla naturområden i Sverige, vilket ligger på 7 200 kronor enligt den nationella undersökningen. Människor är alltså  beredda att betala mer för tillgång till närnatur på en nationell nivå än för tillgång till ett område, även om det råkar vara favoritområdet.

Referens

Ezebilo, E. Boman, M. , Norman, J., Mattsson, L., Lindhagen, A. & Mbongo, W.  Manus. The value of urban proximate nature for outdoor recreation around Gothenburg (Delsjö) and Malmö (Torup) in Sweden.

/ Text Eugene E. Ezebilo

Artikeln är ett utdrag ur Future Forests Rapport 2014:4


Kontaktinformation