Sveriges lantbruksuniversitet

Stad och landskap

Var lägger man nya trafikplatser och vindkraftverk så att de bäst smälter in i landskapet? Hur planerar man skolgården så att barnen får inspiration till sina lekar? Landskapsarkitektur omfattar allt från fysisk planering av hela regioner till gestaltning av städernas gröna miljöer, samt förvaltning och utveckling av redan byggda miljöer. Funktion, skönhet, hållbarhet och ekonomi vägs samman - därför är både teknisk, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och konstnärlig forskning representerad.

Några ämnesområden är trädgårds-, park- och landskapshistoria, design- och landskapsteori, barns och ungdomars uppväxtmiljöer samt stadsnära landskapsutveckling. Dialogprocesser i fysisk planering, dvs. miljökommunikation, och miljökonsekvensbeskrivningar är nödvändiga inför planerade åtgärder i landskapet. SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö samlar kunskap om miljön i det urbana landskapet.


Det finns 26 sidor som är taggade med Stad och landskap:
Stad2bild600.jpg

Ny manual för att utvärdera effekter av förtätning av stadsmiljöer

Industristaden i Uppsala. Foto: Per Berg, SLU Det byggs mycket just nu och framförallt syns byggkranarna i de centrala delarna av städerna. Dammet hinner knappt lägga sig innan nästa byggprojekt dras igång. Husen växer upp snabbt och högt, inte ...

Parkmiljö. Foto Marcus Hedblom

Sångfåglar lyft för stadsmiljön

I Sverige finns det fortfarande goda chanser att höra fågelsång i stadsskogar. Foto: Marcus Hedblom Marcus Hedblom vid SLU leder en tvärvetenskaplig forskargrupp som studerar hur naturljud som fågelsång kan minska stress i städer. - När vi utsätter ...

Carola Wingren, professor vid SLU vid Öresundskusten. Foto: Anders Ingvarsson.

Konstnärliga metoder vidgar förståelsen

Hur högt stiger havet? Carola Wingren nere vid Öresundskusten där havsnivån väntas stiga som mest. Lomma i bakgrunden har en stor del av sina nya bostäder nära kustlinjen, där man som säkerhetsåtgärd placerar bebyggelsen ...

IMG_00252.jpg

Var finns det tysta områden?

Projektet som initierats och finansierats av Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet drivs av Gunnar Cerwén på avdelningen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU i Alnarp. Under våren inleds en studie vid SLU i Alnarp där syftet ...

LommaHamn_JPersson240.jpg

Skapa naturvärden med miljökompensation

En planterad hamnallé är ett exempel på kompensationsåtgärd i samband med Lomma hamn-projektet. Foto: Jesper Persson, SLU. Trots att miljökompensation finns med i miljöbalken och i flera EU-direktiv är kunskapen om det bristfällig bland kommuner, ...

fragmskogMw.jpg

Skogen avgör människans villkor i tropikerna

Dagens tropiska landskap är ofta en mix av äldre skog, ung skog och odling. Foto: Anders Malmer Träden upprätthåller markens bördighet, vattenbalansen och den biologiska mångfalden i tropikskogen. Med ökad avskogning ökar risken för erosion, ...

vildahornanw.jpg

Oordnad trädgård ger harmoni

Det är i den naturliknande, oordnade trädgården som de sjukskrivna trivs bäst. Foto: Agneta Borg-Nilsson Människor med utmattningssyndrom återhämtar sig snabbt när de har fått vistas en tid i SLU:s Rehabiliteringsträdgårdar i Alnarp. Det ...

fiskstim240Kiessling.jpg

Fiskar sprider smitta från orenat vatten

Antibiotikaresistenta bakterier kan spridas med fiskar från orenat avloppsvatten. Foto: Anders Kiessling Städer och animalieproduktion alstrar bakterieförorenat avloppsvatten som påverkar dricksvattnet och vattenmiljön. Och smittan känner inga ...

Ignatieva240SLU_120426_9284_jsg.jpg

Med urban miljö i fokus

Maria Ignatieva forskar om biodiversitet i urbana miljöer. Foto: Jenny Svennås-Gillner - Att komma till SLU kändes litet som att komma hem. Sverige ligger ganska nära det jag är van vid, både klimatmässigt och kulturellt. Det säger ryskan Maria ...

Backbyparken240-KNordin.jpg

Hellre torget än skogen om barnen får välja - exemplet Bäckby i Västerås

Under 1990-talet använde barn i åldrarna 10-15 år Bäckbyskogen för lek och rekreation. I dag visar barnen litet intresse, men desto mer oro för skogen. Det visar undersökningar gjorda med hjälp av metoden Barnkartor i GIS. Foto: Kerstin Nordin, ...

LindarJOstberg240.jpg

Vill öka kunskapen om stadens träd

Lindarna på Kungsgatan i Malmö förbättrar miljön för ett stort antal invånare och ger även välbehövlig skugga och minskad mängd dagvatten. Malmö stad var en av de första svenska städerna som använde SLU:s trädinventeringsstandard. Foto: ...

TUNA-GBPB.jpg

Människans behov bör styra förtätningen

Tuna Backar är ett av Uppsalas bäst planerade folkhemshusområden (Gunnar Leche) med relativt tät bebyggelse men också med en tät grönstruktur i flera skalor. I bildens överkant ses en flisa av Tunabergskolonin. Foto: Gunnar Britse och Per Berg, ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3