Sveriges lantbruksuniversitet

Stad och landskap

Var lägger man nya trafikplatser och vindkraftverk så att de bäst smälter in i landskapet? Hur planerar man skolgården så att barnen får inspiration till sina lekar? Landskapsarkitektur omfattar allt från fysisk planering av hela regioner till gestaltning av städernas gröna miljöer, samt förvaltning och utveckling av redan byggda miljöer. Funktion, skönhet, hållbarhet och ekonomi vägs samman - därför är både teknisk, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och konstnärlig forskning representerad.

Några ämnesområden är trädgårds-, park- och landskapshistoria, design- och landskapsteori, barns och ungdomars uppväxtmiljöer samt stadsnära landskapsutveckling. Dialogprocesser i fysisk planering, dvs. miljökommunikation, och miljökonsekvensbeskrivningar är nödvändiga inför planerade åtgärder i landskapet. SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö samlar kunskap om miljön i det urbana landskapet.


Det finns 65 sidor som är taggade med Stad och landskap:

NILS kartlägger det svenska landskapet

Jordbrukslandskapet utgör en central del i vår nationella självbild. Många svenskars landsbygdsbild bär starka drag av Astrid Lindgrens Bullerbyn samtidigt som upplevelsen är att korna har försvunnit

Förtätningsmanual

Det byggs mycket just nu och framförallt syns byggkranarna i de centrala delarna av städerna. Dammet hinner knappt lägga sig innan nästa byggprojekt dras igång. Husen växer upp snabbt och högt, inte

Öresund Urban Futures Talk

Öresund Urban Futures Talk

annamia.olvmyr@slu.se Collaborative Negotiation as a Geodesign Method Welcome to a lecture with Carl Steinitz, Professor of Landscape Architecture, GSD, Harvard University and Centre for Advanced

Sångfåglar lyft för stadsmiljön

Marcus Hedblom vid SLU leder en tvärvetenskaplig forskargrupp som studerar hur naturljud som fågelsång kan minska stress i städer. – När vi utsätter våra respondenter för stress i olika Virtual

Vattnet kommer!

Vattnet kommer!

Utställning: Vattnet kommer! ann-katrin.hallin@slu.se Hur påverkar ett varmare klimat våra kuster och hur mycket kommer havet kunna stiga? Och vad händer med samhället när landskapet förändras?

Konstnärliga metoder vidgar förståelsen

Hur kan man bättre förstå effekterna av kommande klimatförändringar? Carola Wingren, professor vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU, ser konstnärliga metoder

Vattnet kommer!

Vattnet kommer!

Utställning: Vattnet kommer! ann-katrin.hallin@slu.se Hur påverkar ett varmare klimat våra kuster och hur mycket kommer havet kunna stiga? Och vad händer med samhället när landskapet förändras?

Var finns det tysta områden?

Under våren inleds en studie vid SLU i Alnarp där syftet är att undersöka hur landets kommuner arbetar med tysta områden. Bakgrunden är ett alltmer förtätat samhällsbyggande där behovet av

Var finns det tysta områden?

Under våren inleds en studie vid SLU i Alnarp där syftet är att undersöka hur landets kommuner arbetar med tysta områden. Bakgrunden är ett alltmer förtätat samhällsbyggande där behovet av

Hussvamp hjälp i klimatarbetet

Hussvampen (Serpula lacrymans) är ett gissel för husägaren, men i framtiden kan dess effektiva enzymer hjälpa oss att tillverka flytande bioetanol av trä. Forskare vid SLU har nu, i samverkan med

Gröna tak för många behov

Vegetationstäckta tak, s.k. gröna tak har anlagts i Sverige i snart 20 år. Det viktigaste argumentet för att anlägga gröna tak har, förutom det rent estetiska motivet, varit deras påverkan på den

Ett helt landskap för djuren

När nya vägar och järnvägar planeras måste även landskapets helhet beaktas. Vägnätet skapar barriärer i djurens "gröna infrastruktur". Ju mer uppstyckat landskapet blir desto svårare får olika