Ur SLU:s kunskapsbank

Bättre smittskydd när aktörer utformar rutiner tillsammans

Senast ändrad: 11 januari 2024
Afrikansk gris

I en studie från Uganda visar forskare vid SLU och SVA att när bönder och andra aktörer inom grisnäringen tillsammans kommer överens om smittskyddsrutiner leder detta till förbättrad biosäkerhet (smittskydd).

Studien genomfördes i byar med småskalig grisproduktion som tidigare drabbats av afrikansk svinpest (ASF). I varje by deltog bönder, slaktare samt försäljare av såväl levande grisar som griskött. Vi började med att informera om ASF, hur sjukdomen sprids, förebyggande och kontroll och sedan föreslog vi olika biosäkerhetsåtgärder. Genom intervjuer undersöktes sedan om ökat engagemang och eget inflytande över sjukdomskontrollen genom hela kedjan bidrog till förbättringar i biosäkerheten.

Vi ville också veta om det var genomförbart att skapa gemensamma så kallade biosäkerhetskontrakt på bynivå samt utvärdera hur åtgärderna i kontraktet kunde utföras och hur detta upplevdes. Deltagarna bestämde tillsammans om de ville prova några åtgärder under ett år och i så fall vilka, och upprättade sedan ett gemensamt kontrakt. Vissa åtgärder beskrevs som ogenomförbara och även små kostnader kunde förhindra genomförande.

Den använda metodiken ledde till intensifierad kommunikation och samarbete runt grishållningen. Detta, liksom att deltagarna kunde skapa egna, och välja bort andra, åtgärder bidrog till att de verkligen genomfördes. Att involvera alla aktörer i livsmedelskedjan var också viktigt. Vår slutsats är att metoden med gemensamma kontrakt är genomförbar och leder till förbättrad biosäkerhet.

Länkar

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2023.105840

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2023.105902

Referenser

Chenais E, Sternberg-Lewerin S, Aliro T, Ståhl K, Fischer K. 2023. Co-created community contracts support biosecurity changes in a region where African swine fever is endemic – Part I: The methodology. Preventive Veterinary Medicine 212, 105840, ISSN 0167-5877.

Chenais E, Fischer K, Aliro T, Ståhl K, Sternberg Lewerin S. 2023. Co-created community contracts support biosecurity changes in a region where African swine fever is endemic – Part II: Implementation of biosecurity measures. Preventive Veterinary Medicine 214, 105902, ISSN 0167-5877.


Kontaktinformation

Susanna Sternberg Lewerin
Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: +4618673192
E-post: susanna.sternberg-lewerin@slu.se