Ur SLU:s kunskapsbank

Bete morgon och kväll maxar kons konsumtion

Senast ändrad: 06 juli 2023
Kor på bete, foto.

Tillgång till bete gynnar djurvälfärden, men kan i automatiska mjölkningssystem vara svårt att förena med ett tillräckligt näringsintag. Tillgång till produktionsbete under en del av dygnet, s.k. deltidsbete, kan vara ett intressant alternativ till rastfålla. Djurvälfärden gynnas, samtidigt som kornas näringsintag kan säkerställas med tillskottsfoder.

Om korna bara ska vistas ute en del av dygnet – vilken tid är bäst? Har vistelse på ett produktionsbete fördelar över rastfålla? I tre likartade försök har tillgång till produktionsbete dagtid, på natten eller morgon + kväll studerats i stall med automatiska mjölkningssystem, och jämförts med rastfålla. Inom varje försök hade korna i de två grupperna tillgång till betet samtidigt och hade samma kraftfodertilldelning, men skilda vallfodergivor. Korna på rastfålla hade fri tillgång till ensilage. Grupperna på produktionsbete fick högkvalitativt bete i riklig mängd under timmarna på bete, och en ensilagegiva på 6 kg torrsubstans under timmarna de vistades på stall.

I de två försöken med dagbete eller bete morgon + kväll erhölls inga signifikanta skillnader i avkastning mellan gruppen på produktionsbete och gruppen med rastfålla. I försöket med nattbete hade dock korna med rastfålla signifikant större avkastning än korna på produktionsbete. Försöket pågick från midsommar till mitten på september men ingen säsongstrend fanns; tiden som djuren betade och vistades ute påverkades inte av nattlängd. I alla tre försöken tillbringade korna i produktionsbetesgruppen signifikant mera tid utomhus och de ägnade också mer tid till att vila på betet än korna på rastfålla.

När alla försöken sammanfattas kan det noteras att korna på produktionsbete med bete morgon + kväll betade längre än i något annat försök. Detta tyder på att nötkreaturens naturliga rytm – där de betar mer aktivt morgon och kväll – har stor betydelse också för mjölkkor i ett modernt stall med automatisk mjölkning.

Länkar till artiklarna

Nattbete: https://doi.org/10.3168/jds.2019-16416

Morgon + Kvällsbete: https://doi.org/10.1016/j.livsci.2018.09.013

Dagbete: http://autograssmilk.dk/wp-content/uploads/2015/08/egf2015-Sporndly-Production-pasture.pdf

Referenser

Nattbete: Kismul H, Sporndly E, Hoglind M, Eriksson T. 2019. Nighttime pasture access: Comparing the effect of production pasture and exercise paddock on milk production and cow behavior in an automatic milking system. Journal of Dairy Science 102 (11), 10423-10438.

Morgon + Kvällsbete: Kismul H, Sporndly E, Hoglind M, Næss G, Eriksson T. 2018. Morning and evening pasture access – comparing the effect of production pasture and exercise pasture on milk production and cow behaviour in an automatic milking system. Livestock Science 217, 44-54.

Dagbete: Spörndly E, Andersson S, Pavard N, Le Goc S. 2015. Production pasture versus exercise and recreation pasture for cows in automatic milking systems. Grassland Science in Europe 20, 125-127.

Kontakt

Haldis Kismul
Stipendiat Nord University, Faculty of Biosciences and Aquaculture
E-post: haldis.kismul@nord.no
Telefon: +47 74 11 20 97