Hoppa till huvudinnehåll

Skadliga ämnen

SLU forskar om skadliga ämnen i miljön, både ute och inne.

SLU:s miljöanalysprogram Giftfri miljö bidrar till att ge en helhetsbild av miljötillståndet i Sverige när det gäller förekomst och effekter av skadliga ämnen. Verksamheten ger kunskapsunderlag för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och för åtgärder så att miljöpåverkan ligger inom acceptabla gränser.


Det finns 16 sidor som är taggade med Skadliga ämnen:

Nanopartiklar

Nanopartiklar finns i allt från solkräm till båtfärg och dieselbärnsle. Men är de här partiklarna farliga för miljön och hälsan? Forskare från mark och miljö gör ett djupdyk i forskningen kring detta

Vanadin – metallen med flera ansikten

Vanadin är en högaktuell metall eftersom man just nu undersöker möjligheterna att bryta vanadin på flera håll i Sverige, bland annat i Jämtland, Hälsingland och Skåne. Liksom många andra metaller kan

Dioxin fisk

De höga dioxinhalterna i fet fisk från Östersjön är ett stort problem för både miljön och hälsan. Även exporten påverkas. Men varifrån kommer dioxinerna? Karin Wiberg, professor vid institutionen för

Okända gifter dricksvattnet

Lutz Ahrens, professor i organisk miljökemi vid institutionen för vatten och miljö vid SLU i Uppsala, tar en klunk te bryggd på Uppsalas kranvatten. Enligt honom finns det stor anledning att forska

Kvicksilver

Visste du att dagens förebyggande åtgärder mot kvicksilver i miljön kan ge resultat snabbare än väntat? Forskning pekar mot att det kanske bara kommer att ta årtionden innan fisken i våra sjöar är

SLU och SGI samarbetar för en giftfri miljö

För att bedöma vilken risk ett förorenat område utgör behövs detaljerade, platsspecifika riskbedömningar, men effektiva undersökningsmetoder saknas. Sedan 2010 samarbetar SLU och SGI för att stärka

SLU-forskare svarar på frågor om PFAS-mätningar i mark och organismer på Frösön

SLU-forskare har undersökt halterna av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i däggdjur, svampar, bär och jord på Frösön i Jämtland. Det här är den första större studien i Sverige där man

Stoppar mängden PFAS i omlopp

PFAS är kemikalier som både är skadliga för hälsan och svåra att bryta ner. Människor kan exponeras för PFAS på flera olika sätt, bland annat genom att dricka kranvatten. Eftersom dricksvatten är

Kemiska föroreningar i kattblod och inomhusdamm

Forskning har visat att tamkatter kan användas som indikatorer för vissa kemiska föroreningar i inomhusmiljö. Katterna slickar sin päls regelbundet och får då i sig föroreningar som bundits i damm.

God djurhållning kan hindra resistensutvecklingen

Inom djurhållningen används globalt mer antibiotika än inom sjukvården. Det beror på att antibiotika i många länder rutinmässigt ges till friska djur, vilket ökar risken för utveckling av

Smarta listor underlättar kemikaliesök

En svårighet vid kemiska analyser av okända, potentiellt hälsofarliga ämnen i ett prov är att veta vilka ämnen man bör leta efter. För att underlätta analyserna har SLU-forskare därför tagit fram ett

Ny metod för att mäta oönskade kemikalier i dricksvatten

Varje person i Sverige konsumerar i genomsnitt två liter dricksvatten per dag. Den höga konsumtionen och det livslånga intaget gör att även låga koncentrationer av hälsofarliga ämnen kan påverka

Loading…