Förbättrad utvärderingen av stora datamängder från synoptisk miljöövervakning genom utveckling av nya statistiska metoder för att undersöka miljötrender (UNSUM)

Senast ändrad: 28 augusti 2023
Figur visar en karta av Sverige med färger som visar tidtrender av logtransformerat och medelvärdescentrerar total organisk kol i svenska sjöar mellan 2008 och 2021. De högsta värde finns i söder av landet.

I detta projekt kommer vi att utveckla nya statistiska metoder för att analysera data insamlad i övervakningsprogrammet “Omdrevssjöar”. Fokus ligger på att identifiera tidstrender i brunifiering och oligotrofiering i sjöarna och deras koppling till bakgrundsvariabler.

Bakgrund

Sverige har omfattande, långa och högkvalitativa miljöövervakningsprogram. Inom dessa program har över de senaste decennierna skapats stora mängder data som är lätt och fritt tillgängliga i databaser online. Dessvärre har utvecklingen av lämplig statistisk metodik för dessa stora datamängder inte varit prioriterat och utvärdering av miljödata baseras ofta på metodik som är gammal, utvecklat för enskilda tidserie och korta övervakningsperioder, som leder till att den tillgängliga informationen inte utvärderas på bästa sättet.

Mål

Huvudfokus av projektet är att

  • Utveckla standardiserat metodik för att utvärdera tidstrender som varierar över landet, framförallt för övervakningsprogram som har hög spatial med låg temporal upplösning, såsom omdrevssjöprogrammet. 
  • Använda de utvecklade metoderna för att identifiera regionalt varierande trender i variabler knutna till brunifiering och oligotrofiering av svenska sjöar och
  • Skilja mellan storskaliga och småskaliga bakgrundsvariabler som påverka dessa trender.

Publikationer:

von Brömssen et. al., 2023. Temporal trend evaluation in monitoring programs with high spatial resolution and low temporal resolution using geographically weighted regression models https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-023-11172-2

Fakta:

Deltagande forskare:

Claudia von Brömssen (project leader, SLU), Karin Eklöf (SLU), Brian Huser (SLU)

Financiär: 

Projektet finansieras av Formas (No. 2022–00942)


Kontaktinformation

Claudia von Brömssen Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Tillämpad statistik och matematik

Telefon: 018-671720

E-post: claudia.von.bromssen@slu.se