SPANS - Sanitation Planning for Alternative Nutrient-recovery Systems

Senast ändrad: 31 maj 2023
Bilder 1 och 2 visar  några deltagare på SPANS co-design workshop om spel utveckling. Bilder 3 och 4 visar flera studenter med vita rockar som genomför experiment för hur latrin slam kan behandlas

Projektet vill förbättra kunskapen om anpassning och innovation i sanitetsplanering. Projektet undersöker teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem. Fokus i projektet är alternativa sanitetssystem som kan återvinna näringsämnen i Uganda, ett land där endast 29 % av befolkningen i städer har tillgång till en bra toalett. Alternativa sanitetssystem definieras som innovativa lösningar för hantering av mänskligt avfall som använder källsortering, eller liknande tekniker, för omvandling av näringsämnen till värdefulla produkter såsom protein, biomassa och gödsel.

Projektet använder ett social-tekniskt systemperspektiv som omfattar teknik för insamling, transport och behandling av mänskligt avfall, liksom användarna av systemet och de organisationer som ansvarar för systemets förvaltning. Projektet syftar till att öka kunskapen om upplevda risker med dessa system och hur man integrerar sådana innovationer i befintliga avloppssystem.

Projektet är uppbyggt i tre faser. Först kommer forskarna att kartlägga vilka typer av näringsåtervinningstekniker som finns tillgängliga i Uganda och bedöma deras teknik- och marknadsutveckling. Denna studie undersöker möjligheterna för dessa system att minska sjukdomsspridning, deras miljöpåverkan och marknadspotential, inklusive potential för urbana jordbruk att ta emot återvunna produkter. Andra fasen i projektet undersöker den sociala acceptansen för alternativa avloppssystem. Detta görs genom intervjuer, gruppdiskussioner och användning av ett "innovationsspel".

Slutligen kommer ett spel att utvecklas som ett verktyg för att föra flera aktörer tillsammans i en planeringsprocess. Spelet kommer att hjälpa olika aktörer att utforska nya strukturer för att hantera mänskligt avfall, både vad gäller fysisk infrastruktur och förvaltningsorganisationer. Under de två sista faserna i projektet kommer forskarna att arbeta nära lokala aktörer i olika kommuner i Uganda för att väl förankra resultaten i verkligheten.

Projektresultaten kommer att bedöma potentialen för alternativa näringsåtervinningssystem ge fördelar för folkhälsan och miljön i Uganda. Denna kunskap kommer att vidga vår arsenal av lösningar för att ta itu med sanitetskrisen. Samtidigt utvecklar projektet praktiska verktyg och metoder för planering och beslutsfattande som kan användas för att hantera de nödvändiga omvandlingarna i sanitetssystemet.

Publikationer om resursåtervinning:

Publikationer om seriösa spel:

Policy briefs

Webinars

Serious Glame

Fakta:

SPANS pågick mellan 2017-2021.

Deltagare från gruppen: Jennifer McConville (projektledare) och Annika Nordin.

Externa partner: Charles Niwagaba, Makerere University, Uganda Elisabeth Kvarnström, RISE Research Institutes of Sweden Monica Billger, Chalmers University of Technology.

Finanserat av Vetenskapsrådet.