Utveckling av bedömningsgrunder för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sötvatten

Senast ändrad: 09 augusti 2021
Sjö med fjäll i bakgrunden och två roddbåtar i förgrunden. Foto.

I detta projekt utvecklar vi bättre bedömningsgrunder för försurning och övergödning åt vattenförvaltningen.

Bakgrund

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla vattenförekomster klassas med avseende på ekologisk status där det nuvarande tillståndet jämförs med ett referenstillstånd. Klassningen ska i första hand göras utifrån biologiska kvalitetsfaktorer, men bedömningar utifrån vattenkemi är ett viktigt komplement. När biologiska data saknas är vattenkemin det enda underlaget för bedömning.

I många fall är alla jämförbara vatten så pass påverkade av mänsklig aktivitet att geokemiska modeller är det enda sättet att få fram relevanta referensvärden. Det gäller till exempel försurning i södra Sverige och övergödning i jordbrukslandskapet.

Det är viktigt att de fysikalisk-kemiska bedömningarna är harmoniserade med de biologiska så att de i genomsnitt visar på samma påverkan. Även harmonisering med grannländer är viktigt.

I det här projektet vidareutvecklar vi bedömningsgrunderna för försurning och övergödning.

Syfte

Syftet med projektet är att ta fram bedömningsgrunder för försurning och övergödning som ger relevanta referensvärden och harmoniserar med de biologiska bedömningarna.

Samarbeten

Bedömningsgrunderna för försurning utvecklas i samarbete med NIVA i Norge för att åstadkomma en likvärdig bedömning i de nordiska länderna.

Finansiering

Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten. Försurningsdelen samfinansieras med Miljødirektoratet i Norge.

Publikationer

Fölster, J., Ø. A. Garmo, P. Carlson, R. Johnson, G. Velle, K. Austnes, S. Hallstan, K. Holmgren, A. K. Schartau, F. Moldan and J. Aroviita (2021). Acidified or not? A comparison of Nordic systems for classification of physicochemical acidification status and suggestions towards a harmonised system. SLU, Vatten och miljö: Rapport 2021:1