Volfram, W

Senast ändrad: 17 maj 2021

Volframhalten i vatten mäts med samma analysmetod som övriga metaller  med ICP-MS, men vår analys är inte ackrediterad. För mer information kring analysmetoden se vidare under Metaller i vatten med ICP-MS (tidigare AAS).

Volfram-mätningar har framförallt skett i Kolbäcksåns vattensystem på grund av en betydande påverkan genom industrin i den nedre delen av systemet.

Analyserna avslutades december 2016.