Metaller i vatten med ICP-MS (tidigare AAS)

Senast ändrad: 15 februari 2023

Läs mer om olika metaller på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Metaller generellt

Metallanalyserna sker i dagsläget på surgjorda ofiltrerade vattenprov, vilket innebär att en del metaller som är löst adsorberade till partiklar följer med i analysen. Syramängden är däremot inte tillräckligt stor för att i nämnvärd omfattning bryta ner partiklarna, vilket gör att för de flesta metaller så är det liten skillnad mellan den analyserade "totalhalten" och halten av de lösta metallerna. Läs mer om detta i en rapport som jämför olika prov­behand­lingars effekt på analyserad metallhalt, samt i en annan rapport som beskriver andelen metaller kopplade till partiklar och i vattnet lösta metaller.

Nickel

Vid analyser av nickelhalten i vattenprover så har kalciumhalten en viss inverkan på resultatet, vilket numera kompenseras för direkt vid analysen. Prover analyserade före 2002 har däremot inte korrigerats för denna interferens. I en rapport utreds möjligheterna till att i efterhand korrigera halterna. Resultaten visar att korrigering går enkelt när man även har tillgång till kalciumhalten i vattnet. Även i de fall när kalciumdata saknas så går det att på ett tillfredsställande sätt att i efterhand korrigera nickelhalterna. Läs mer om detta i rapporten "Analys av nickel med ICP-MS - Kalciuminterferensens betydelse 1985-2007".

Aluminium

Aluminium kan analyseras genom ett flertal olika analysmetoder. Läs mer i vår metodjämförelse "Aluminium analyserat vid Institutionen för vatten och miljö - Jämförelse mellan olika metoder".

Nuvarande mätmetod

Gäller från och med januari 2018
Metod: Metod: ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2016
Instrument: Agilent.

Tidigare mätmetoder

ICP-MS

2007-08 – 2017-12
Metod: ICP-MS, SS-EN 17294-2:2005. Proverna konserveras genom surgörning vid ankomsten till laboratoriet (0.5 ml HNO3/100 ml).
Instrument 2016-2017: Agilent.
Instrument 2007-2015: Elan DRC-e ICP-MS med MiraMist-förstoftare.

1995-08 – 2007-08
Metod: Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov (0.5 ml HNO3/100 ml).
Instrument: Perkin-Elmer ELAN 6000.

AAS

1989-01 – 1995-07
Metod: Atomabsorption, grafitugn. Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov (0.5 ml HNO3/100 ml). Svensk Standard SS 02 81 83, -84.
Instrument: Philips PU 9200 Atomic absorption spectrophotometer, PU 9390 Electrothermal atomiser, PU 9380 Furnace autosampler.

1978-01 – 1988-12
Metod: Atomabsorption, grafitugn. Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov (0.5 ml HNO3/100 ml). Svensk Standard SS 02 81 83, -84.
Instrument: Hitachi 170 -70 Atomic absorption spectrophotometer med bakgrundskorrektion enligt Zeeman.

Startår för olika metaller