Metaller i vatten med ICP-MS (tidigare AAS)

Senast ändrad: 12 januari 2018

Läs mer om olika metaller på Wikipedia

Aluminium kan analyseras genom ett flertal olika analysmetoder. Läs mer i vår metodjämförelse.

Kända problem i databaserna

Metallanalyserna sker i dagsläget på surgjorda ofiltrerade vattenprov, vilket innebär att en del metaller som är löst adsorberade till partiklar följer med i analysen. Syramängden är däremot inte tillräckligt stor för att i nämnvärd omfattning bryta ner partiklarna, vilket gör att för de flesta metaller så är det liten skillnad mellan den analyserade "totalhalten" och halten av de lösta metallerna. Läs mer om detta i en rapport som jämför olika prov­behand­lingars effekt på analyserad metallhalt, samt i en annan rapport som beskriver andelen metaller kopplade till partiklar och i vattnet lösta metaller.

Vid analyser av nickelhalten i vattenprover så har kalciumhalten en viss inverkan på resultatet, vilket numera kompenseras för direkt vid analysen. Prover analyserade före 2002 har däremot inte korrigerats för denna interferens. I en rapport utreds möjligheterna till att i efterhand korrigera halterna. Resultaten visar att korrigering går enkelt när man även har tillgång till kalciumhalten i vattnet. Även i de fall när kalciumdata saknas så går det att på ett tillfredsställande sätt att i efterhand korrigera nickelhalterna. Läs mer om detta i rapporten "Analys av nickel med ICP-MS - Kalciuminterferensens betydelse 1985-2007".

 

Nuvarande mätmetod

Gäller från och med september 2007
Metod: ICP-MS, SS-EN 17294-2:2005. Proverna konserveras genom surgörning vid ankomsten till laboratoriet (0.5 ml HNO3/100 ml).
Instrument från 2016: Agilent.
Instrument 2007-2015: Elan DRC-e ICP-MS med MiraMist-förstoftare.

Tidigare mätmetoder

1995-08 – 2007-08
Metod: Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov (0.5 ml HNO3/100 ml).
Instrument: Perkin-Elmer ELAN 6000.

1989-01 – 1995-07
Metod: Atomabsorption, grafitugn. Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov (0.5 ml HNO3/100 ml). Svensk Standard SS 02 81 83, -84.
Instrument: Philips PU 9200 Atomic absorption spectrophotometer, PU 9390 Electrothermal atomiser, PU 9380 Furnace autosampler.

1978-01 – 1988-12
Metod: Atomabsorption, grafitugn. Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov (0.5 ml HNO3/100 ml). Svensk Standard SS 02 81 83, -84.
Instrument: Hitachi 170 -70 Atomic absorption spectrophotometer med bakgrundskorrektion enl Zeeman.

Startår för olika metaller:

 År Metall Anmärkningar
2016 Sr, (Si)  Kisel är egentligen en halvmetall
  Ba, U  
1997 Mo, Se, W  
1995 Al, Cr, Ni, Co, As, V  
1985 Cd, Pb Frystorkning av prov 5-10 ggr för koncentrering av dessa metaller
1984 Cu, Zn  
1978 Fe, Mn  

Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se